Jaarvooruitzicht op 2021 – Deel 1

Het komende jaar zullen de ontbindings- en vernietigingsprocessen die in het Sanskriet algemeen pralaya1) Pralaya zijn de krachten van de ontbinding, van het oplossen. Prabhava zijn de krachten van het scheppen. Ze mogen niet worden geëvalueerd als de ondergang van de wereld en het scheppen van de wereld, maar in de afwisseling van de evolutie, in opgaande en neergaande fasen. worden genoemd, op een intensieve manier tot uitdrukking komen. De wereld zal niet, zoals vaak drastisch wordt gezegd, ondergaan in een complete pralaya, maar alleen in de ontwikkeling van de mensheid zullen die processen van ontbinding van eerdere structuurelementen plaatsvinden. Een klein voorbeeld kan deze huidige situatie verduidelijken. Zoals het in het innerlijk van de menselijke tempel is, zo kan dit niveau met de uiterlijke structuurverhoudingen die de mensheid heeft gecreëerd, vergeleken worden. Hoewel de uiterlijke staatssystemen, structuren, ziekenkassen, verenigingen, coöperaties, grote ondernemingen en banken nog steeds grotendeels in hun functie blijven, is hun inhoud wankel en onderhevig aan een toenemend verval. Wie wil er bevriend worden met deze systemen waarvan de kwalitatieve substantie zo slecht is geworden dat ze noch door substitutie, noch door uitwisselingsmaatregelen te redden zijn? De ontbinding vindt ook plaats in de tot hiertoe geleefde menselijke waarden en deze maakt echter in het geheel gebruik van de economische, politieke, traditionele en religieuze structuren, die het komende jaar onvermijdelijk alleen noch door leugens en de eenzijdige uitbuiting van anderen zullen kunnen overleven.

Terwijl deze oplossende of ontbindende processen door de gehele mensheid glijden, ontwikkelen er zich compenserende globaliserings- en machtsverhoudingen, die elk waardesysteem van het mens-zijn ondermijnen en die voor een toekomstige menselijke levenskwaliteit ongeschikt lijken. Heel in het bijzonder geven de komende gebeurtenissen voor het menselijk bestaan buitengewone relationele moeilijkheden en de individuele burger verliest de laatste resten van een innerlijk centrum. De moraliteit zou het centrum van het mens-zijn zijn. Dit maakt in toenemende mate plaats voor een ontbindingsproces dat onophoudelijk in de gekste en meest onbegrijpelijke scenario’s steeds verder aanzwelt. In plaats van zich in ware en rationele gedachten te gronden, worden er extases van projecties losgelaten om het gebrek aan een midden en het gebrek aan moraliteit te verdoezelen. Mensen kunnen zich als nooit tevoren in autistische relationele verarming beijveren door middel van projecties, die ze op anderen werpen, en de laatste overblijfselen van goede inspanningen verraden. Het mensbeeld van homo projectivus autisticus wil de openbaarheid regeren.

De personen die zich niet laat grijpen door de verschijnselen van deze tijd moet echter onrecht leren verdragen, en ze zullen in zichzelf een gevoel van thuisloosheid ontdekken.

Compromissen en terugtrekking in een passief afwachten kunnen voor de toekomst geen succes bieden. Diegene die naar hogere waarden en spiritualiteit streeft, moet zich in het thuisloze bestaan geestelijk gronden en van daaruit zoals een vrije en onbezwaarde/onbezorgde burger leren werken.

Veel mensen zullen een grensoverschrijding net als als een soort drempelovergang ervaren. Hoe meer ze zich geestelijk in een inhoud voor een levensopdracht kunnen gronden, die niet alleen liefdadig, maar daadwerkelijk zinvol en betekenisvol is, des te meer zullen ze in hun handelen een levensadem vinden en groeien. Ze zullen aan het front staan en beschermd zijn, terwijl al de mensen die zich enkel aanhankelijk, op de tweede rij, zonder zelfstandige denk- en verantwoordelijkheidszin bewegen, veel meer overgeleverd zullen zijn aan de ziekten van de tijd.

Veel ziekten zullen de toekomst vergezellen. Deze zullen verkeerdelijk en veront-schuldigend worden toegeschreven aan Corona. De echte ziekte is echter de leugen van de tijd, die oneindig veel facetten van het suggestieve en projectieve inneemt en daarom tot een verbazingwekkende hoeveelheid verdere infecties, daaruit resulterende complicaties en laatst maar niet het minst psychische ziekten, tumorvormingen en dementie-verschijnselen leiden.

De mensheid zal, geestelijk gezien, niet noodzakelijkerwijs uiterlijk, maar geestelijk, in twee delen uiteenvallen: al diegene die een scheppende kracht willen vrijzetten en met oneindige moeilijkheden belegerd worden, en al diegene – dit is meer de grote omvang van de mensheid – die zich in passiviteit afwachtend bewegen of een apathisch gedrag vertonen en die echter lang niet in staat zullen zijn om een creatieve voorbeeldige daad in het leven te verrichten.

Maar zij die uit het gehele gebeuren macht scheppen, zullen nog lang beschermd blijven en zij die andere verraden, beschuldigen en in werkelijkheid hun eigen geestelijk miserabel bestaan verdoezelen, kunnen zich verheugen in het sadisme en toch zullen ze steeds lelijker en een voorbeeld worden voor de destructie in de wereld.

Leugenachtigheid zal verder bij sommige mensen optreden en ze zullen in de volle omvang weten dat ze liegen en toch zullen ze in de drang van hun eigen sadistische en pathologische gedrag gevangen blijven. Deze leugens echter zullen, hoewel ze werken en de schepping verduisteren, belasten en verarmen, geen duidelijke macht ontplooien. Hoe dan ook is de toestand van de wereld echter in een slechte staat gekomen.

Grote stappen zullen in hun gehele omvang niet in de geboorte kunnen komen, niettemin worden in dit jaar beslissende ontwikkelingsbouwstenen voor de toekomst als basis gelegd.

Een mislukking zal in de toekomst iets zeker zijn. Inspanningen die voortkomen vanuit een klare en concrete spiritualiteit en volgehouden worden, kunnen echter leiden tot eerst stille successen en later tot manifesteerbare projecten.

Een betere tijd, zoals sommige esoterici voorspellen, zal dit jaar zeker en vast niet brengen. Hoopvolle retraites bieden geen oplossing en moeten in een gevoel van vermindering op het vlak van het zielsleven eindigen.De sfeer verschijnt geestelijk alsof ze teruggetrokken is. Daardoor zal er een blokkade en duisternis op het vlak van het zielsleven verder gezet worden en mensen in de toekomst zowel in hun activiteiten alsook tot in het fysieke stikken. De verstikkingsdood, op zielsvlak, geestelijk en fysiek, zal niet iets zijn dat zelden voorkomt.

De eigenlijke ziektes zullen eerst op corona volgen.

Plannen voor oorlogszuchtige confrontaties en provocaties, die als een uitweg voor de wantoestanden van deze tijd moeten dienen, zijn helaas voorhanden.

wereld en het scheppen van de wereld, maar in de afwisseling van de evolutie, in opgaande en neergaande fasen.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Pralaya zijn de krachten van de ontbinding, van het oplossen. Prabhava zijn de krachten van het scheppen. Ze mogen niet worden geëvalueerd als de ondergang van de wereld en het scheppen van de wereld, maar in de afwisseling van de evolutie, in opgaande en neergaande fasen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *