De synthese van geest en wereld

cakra-kreise

“De weg van de geestelijke ontwikkeling, die hier met de gelukzalige reien van de drie cirkels beschreven wordt lijkt onmetelijk. De cirkels zijn een uitdrukking voor de scheppende imaginatie, de scheppende inspiratie en voor de hoogste intuïtie. Het leven op de aarde, dat elke burger uit de beschikkingen van de hogere werelden ontvangt, betekent heel veel… De ontwikkeling van een individu op de aarde leidt voor anderen en voor de aarde tot een groeiende vrijheid…”

 

Uit Heinz Grill: “Die sieben lebensjahrsiebte, die sieben Energiezentren und die Geburt aus Geist und Wasser”

“Het doel van de yoga is niet, zoals algemeen in verschillende scholen nog nagestreefd wordt, een uitdoven of verdwijnen van de individualiteit en een opgaan in de ervaringen van de kosmische eenheden met hun zwijgende rust, maar een bewust worden in het denken, het voelen en uiteindelijk in de identiteit van het handelen tegenover een zich openbarende geestelijke werkelijkheid, die zelfs de metafysische wereld overstijgt. Het denken en voelen dooft niet uit in een ascetisch zwijgen en men trekt zich niet terug in een kloosterlijke eenzaamheid. Het denken wordt opgevoed tot een steeds groter en bruikbaarder geestelijk instrument, dat met de wereldscheppende gedachten één wordt. De gevoelens blijven natuurlijk en integratief, ze verkrijgen echter eveneens een veredeling en een vanuit het geestelijke ontwikkelde creativiteit, die ze tot een scheppend waarheidsgevoel maken. Het doel van de gehele inspanningen leidt tot een synthese van de geest in de wereld, die zich uitdrukt in de mens en zijn individuatie, die stapsgewijs een verandering ondergaat.”

Uit: “Oriëntering en doelstelling van de yoga”

Toelichting tot de afbeelding: Rond het hartsmiddelpunt worden er op de scholingsweg, in een paarsgewijze verbinding van de bovenste en onderste chakra’s, drie cirkels gevormd. Deze beschrijven de graduele verandering van het denken in de zogenaamde scheppende imaginatie (binnenste kring), van het voelen in de inspiratie (middelste kring) en de transformatie van de wil in de intuïtie (buitenste kring).

img-trennlinie