Syntéza ducha a sveta

sysnthese ducha a sveta

“ Zdá sa, že je to nesmierna cesta duchovného vývoja, ktorá je tu opísaná blaženým kruhom troch kruhov a je vyjadrením tvorivej predstavivosti, tvorivej inšpirácie a maximálnej intuície. Život na Zemi, ktorý každý jednotlivec prijíma z usporiadania najvyššej vôle, znamená veľa … Lo sviluppo di un singolo uomo sulla terra porta per altri e per la terra ad una libertà crescente… “

Prevzaté z »Die sieben Lebensjahrsiebte, die sieben Energiezentren und die Geburt aus Geist und Wasser« ( Sedem sedemročných období, sedem energetických centier a narodenie ducha a vody sa nepreložili)

„Nezmerateľne obrovskou sa javí byť cesta duchovného rozvoja, ktorá je to popisovaná blaženým svätym súkružím troch kruhov a ktorá je výrazom pre tvorivú imagináciu, tvorivú inšpiráciu a pre najvyššiu intuíciu. Život na Zemi, ktorý dostáva každý jeden občan tohto sveta z priazne vyššej vôle znamená veľmi veľa…. Rozvoj jednotlivého človeka na Zemi vedie k rastúcej slobode iných a Zeme….“

Z knihy: Heinz Grill »Die sieben Lebensjahrsiebte, die sieben Energiezentren und die Geburt aus Geist und Wasser« (Sedem sedmoročí, sedem energetických centier a narodenie sa z Ducha a vody)

 

„Cieľom  jogy nie je, ako sa o to všeobecne ešte stále usilujú rôzne školy, vyhasnutie individuality a otvorenie sa zážitku kozmickej jednoty s jej mĺkvym pokojom, ale stávať sa vedomým v myslení, cítení a koniec koncov v identite konania zoči-voči zjavujúcej sa duchovnej skutočnosti, ktorá samotná prekračuje aj metafyzický svet. Myslenie a cítenie nevyhasínajú v aksetickom mlčaní a život sa neuťahuje do ústrania kláštornej samoty. Myslenie je vychovávané na stále väčší a použiteľnejší duchovný nástroj, ktorý sa zjednocuje s kozmicko-tvorivými myšlienkami. Pocity zostávajú prirodzené a integratívne, avšak tiež nadobúdajú zušľachtenie a určitú kreativitu rozvinutú z duchovna, ktorou sa stávajú tvorivým cítením pravdivosti. Cieľ všetkého úsilia vedie k syntéze ducha vo svete, ktorá sa vyjadruje v človeku a jeho individuácii, ktorá stojí v stupňovitej premene.“

Citát z: „Orientierung und Zielsetzung des „Yoga aus der Reinheit der Seele““ (Orientácia a stanovenie cieľa „Jogy z čistoty duše“)

Vysvetlenie k obrázku vpravo: Okolo stredobodu srdca, v párovom spojení horných a spodných čakier, sa na školiacej ceste vytvárajú tri kruhy. Tieto popisujú stupňovitú premenu myslenia na takzvanú tvorivú imagináciu (najvnútornejší kruh), cítenia na inšpiráciu (stredný kruh) a transformáciu vôle na intuíciu (vonkajší kruh).
img-trennlinie

Základná myšlienka syntézy ducha a matérie prestupuje celé dielo Heinza Grilla. K tejto téme vybrté dielo:

„Die Seelendimension des Yoga“ (Duševná dimenzia jogy)
Najrozsiahlejšie dielo Heinza Grilla o ásanách. Cvičenia sú prinášané do súvislosti s čakrami a tým s duševným životom a nachádzajú sa tu pre cvičebnú prax imaginatívne obrazy ku každému cvičeniu. Meditácie k trom kruhom na konci knihy sa priamo dotýkajú tématiky syntézy.