Cvičenia duše

čerešňový kvet

Kvet čerešne je známy aj v Bachovej kvetovej terapii a zmierňuje prerážajúce pocity a strachy. Kvety sú podľa duchovných bádaní Rudolfa Steinera a Heinza Grilla vo svojej hĺbke podobné ľudskému duševnému životu. V jej celej podobe, tvare, ktorý môžeme zažívat ako istý druh gesta smerom k svetlu a slnku, sa vyjadrujú určité duševné cnostné sily. Nechať na seba pôsobiť túto podobu, tento tvar v zmysle cvičenia duše, to v nás necháva dozrieť vnútorné pochopenie pre jej bytosť.

Pojmom cvičenia duše popisuje Heinz Grill širokú paletu cvičení, ktoré majú slúžiť na aktiváciu a harmonizáciu troch duševných síl myslenia, cítenia a vôle. V najjednoduchšom zmysle ide o spätné pozorovanie dňa, kde je v spätnom pohľade možné objektívnejšie a jasnejšie pochopiť vlastnú individualitu v jej vzťahoch k vonkajšiemu svetu a k blížnym. Ale a cvičenia v pozorovaní rastlinného sveta, počasia a iných prírodných fenoménoch školia schopnosť pre objektívnejšie vnímanie, ktorá zas tvorí základ pre rozšírenie našej schopnosti vnímať v “nadzmyslovom”.

”Cvičenie, v ktorom je pozornosť na určitý presný čas venovaná konkrétnej veci, objektu alebo idei, je cvičenie duše alebo vedomia. Prostredníctvom venovania sa nastáva pokoj a zvnútornenie. Myslenie sa oddelí od života želaní a vôľového života. Toto jemné oddelenie vedie k novým poznatkom a dojmom. Duša sa vyjavuje ako svetelná bytosť.”

Z knihy “Harmonie im Atmen” (v preklade “Harmónia v dýchaní”)

Pri cvičeniach duše rozvinutá schopnosť slobodného, objektívneho školenia vnímania a tvorenia myšlienok, ako aj následného rozvoja koncentrácie je základom pre štastné a úspešné kroky a napredovanie na ezoterickej školiacej ceste.

Základy pre cvičenia duše sa nachádzajú predovšetkým v tejto literatúre:

„Die Dreigliederung in den Seelenübungen“
(„Trojčlennosť v cvičeniach duše“)
V tejto prednáške sú podrobne a dôkladne popísané kroky konsolidácie myšlienky, následná koncentračná fáza a nakoniec preduchovnenie.

.

„Yoga und Christentum“
(„Joga a kresťanstvo“)
Nie len vonkajšie stretnutie jogy a kresťanstva je témou v tejto knihe, ale i vnútorná syntéza oboch týchto tak odlišne sa javiacich duchovných ciest. Základy kresťansko-duchovnej meditácie a cvičebnej cesty sú položené v tomto diele.

„Die Meditation – ein überirdischer Funke des Denkens“
(„Meditácia – nadpozemská iskra myslenia“)
Brožúra s prednáškami Heinza Grilla k téme