Cieľ jogy

yogabild-matsyendrasana-drehsitz

Heinz Grill v polohe matsyendrasana, točný sed, ktorý popisuje šírku myslenia a nadhľad z hlavy voči telu.

Heinz Grill popisuje cieľ jogy v brožurke „Die Orientierung und Zielsetzung des Yoga aus der Reinheit der Seele“ (Orientácia a stanovenie cieľa Jogy z čistoty duše) v stručnej forme nasledovne:

„Celkom všeobecne povedané je cieľom jogy úplná sloboda. Táto sloboda, o ktorej je reč, by však veľmi ľahko mohla nadobudnúť mylné formy a znamenať určitý druh pocitovej vitality s extatickým životným pocitom, alebo by mohla byť ukrytou identitou ja, ktorá je založená výlučne na intelektuálnych merítkach hodnôt a na porovnávaní vedomostí. Joga však nehľadá tieto vonkajšie formy a pocity slobodného cítenia sa, ale slobodu v takzvanom Ja, v joge označovanom ako najvyšší puruša, v myslení – manas, v cítení – budhi a vo vôli – atman. Tá sloboda, ktorá vzniká na ceste a má dominovať na konci, má úplne inú svietivosť, ako tá, ktorá prebýva na začiatku. Cvičiaci zostáva rovnaký v úkonoch svojho života, v práci a v povinnostiach, zostane podľa okolností usídlený vo svojich zvyklostiach a nemení svoj život podľa alternatívnych zásad, ktoré nesú východný alebo svetonázorový prízvuk. Cvičiaci iba zosilnie a ustáli sa vo svojom duševnom živote, ktorý mu poskytuje väčšiu slobodu vo vonkajšom stretávaní. Cvičiaci sa stáva slobodnejší aj voči sebe samému a môže skôr rozpoznať malicherné starosti, strachy a závislosti ako relatívne udalosti bytia. Sloboda vznikajúca na vývojovom chodníku nie je preto vonkajšej povahy, ale spočíva na pohyblivosti a dynamike myslenia, cítenia a vôle, ktoré sa stávajú obektívnymi nástrojmi duše a sú preniknuté a obohatené svietiacim duchom. Nové a väčšie vedomie sa pripojí k tomu doterajšiemu. Duša sa rozširuje ponad obvyklé genetické hranice do väčšej kapacity. Tak stojí na začiatku ten človek, ktorý je zrodený v karme alebo mäse, a na konci zas onen, ktorý je zrodený v duchu alebo v puruša. Cesta však kvôli jej zdaru musí byť od začiatku až do konca urovnaná veľmi čistými podmienkami a kroky po nej kráčané so slobodnými rozhodnutiami.“