Natuurgeneeskunde en therapie

kulturimpulse-kosmos-mensch

“De maan in de zon” Afbeelding uit het boek “Kosmos und Mensch”

 

De zon omvat de totaliteit van de mens, de maan reflecteert het licht van de zon. Door het verschijnen van de maan als fysisch hemellichaam ontwikkelde de mens het zenuwstelsel.”

 

Uit het inleidende hoofdstuk van “Het wezensgeheim van de ziel.”

“Men overdrijft zeker niet, wanneer men beweert, dat de geneeskunde tegenwoordig met haar methoden die op het lichaam toegepast worden, met zijn geneesmiddelen en interventies extreem ver ontwikkeld is. En in tegenstelling daartoe leidt het inzicht in de ziektebeelden en ziekteverhoudingen vanuit een geestelijk standpunt echter een bestaan als een geminacht stiefkind. De geest als verschijning van de hogere werkelijkheden wordt tegenwoordig ver van het leven en meer als een abstractie bekeken. En als men erover spreekt, weet men eigenlijk zelfs niet meer precies, welke dimensie in de geest zou kunnen belichaamd zijn. Is de geest van de mens werkelijk enkel een theorie of kan deze als een aangelegenheid van de filosofie of theologie begrepen worden?

Er bestaan omvangrijke leerstelsels over de ziekten, die algemeen als pathologie en nosologie omschreven worden. En er bestaan ook leerstelsels over de gezondheid, die heel in het bijzonder in de natuurgeneeskunde de mens volgens de meest optimale vitale opbouw definiëren. Hoe kunnen de begrippen ziekte en gezondheid gekarakteriseerd worden, als ze in het licht van een heel ongebruikelijk en daadwerkelijk praktisch geestelijk beeld aanschouwd worden. Deze beide polen, die de geneeskunde omvatten, verkrijgen door de geestelijke zienswijze een nieuwe plaats en ze kunnen dus ook de gehele levenswijsheid met een inhoudsvolle dimensie verrijken.

Tegenwoordig in een heel materialistische tijd verschijnt de ziekte als een verschrikking en de gezondheid als het enige en het hoogste na te streven goed. Met het oog op de symptomen, die bijvoorbeeld een ziekte kenmerken, ontstaan heel veel onduidelijke en heel eenzijdige materiële beoordelingen. Symptomen waren echter in de Griekse oudheid bijverschijnselen, ze waren begeleidende verschijnselen van een dieper liggende werkelijkheid.

Waar ligt deze werkelijkheid echter? Moet de diepe werkelijkheid van het bestaan altijd verborgen en onaangetast blijven? De onbekende en werkelijk innerlijke dimensie, die zowel in zieke als gezonde dagen van het mens-zijn geheimzinnig werkzaam is en die in eerste instantie algemeen met de geestelijke dimensie van de oorzaken kan omschreven worden, moet steeds meer aandacht verkrijgen in het praktisch onderzoek.

De ernstige poging om een hogere inzichtsvisie in de geneeskunde te integreren en van daaruit niet een gelovende wetenschap, maar een zo concreet mogelijke en reële geesteswetenschap te vormen, zou de afzonderlijke polariserende tendensen van de vakgebieden reduceren en tenslotte in een wederzijdse en aanvullende globale kijk een beginnende synthese van de kennisgebieden bewerkstelligen.

De afzonderlijke studierichtingen en studiegebieden mogen echter niet ondoordacht en in een rechte lijn met elkaar vermengd worden. Er mag geen zogenoemde versmelting of een materieel verzamelen van de bruikbare mogelijkheden ontstaan. Veeleer zouden deze studierichtingen hun eigen diepe centra in een waarheidsvisie moeten ontdekken en aan de hand van het beeld van de mens met zijn ziels-geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, zo gunstig mogelijke en zich aanvullende stimulansen moeten verkrijgen. Een zorgvuldige en goede doordringing van de te gebruiken begrippen, die op het vlak van de vakgebieden noodzakelijk zijn, is voor deze veeleisende arbeid onontbeerlijk.”

img-trennlinie

Literatuur over natuurgeneeskunde en geneeskunde van Heinz Grill:

“Kosmos und Mensch”
Het boek beschrijft de anatomie en fysiologie van de mens en zijn orgaansystemen van uit een dieper, geestelijk inzicht. Het kan voor de “heilpraktiker”, artsen en andere gezondheidswerkers, alsook voor yogaleraren een waardevolle hulp zijn.

“Das Wesensgeheimnis der Seele”
De organen van de mens, hun zielssamenhang en de mogelijkheid van een spiritueel georiënteerde bewustzijnsopbouw. Vier grote ontwikkelingsprocessen.
Een onuitputtelijk studiewerk over verschillende ziektebeelden van de psyche en het zielsleven en het overwinnen van deze ziektes, rekening houdend met mogelijke opbouwende stappen.

“Erklärung, Prophylaxe, Therapie der Krebskrankheit aus ganzheitlicher medizinischer und spiritueller Sicht”
Het boek richt zich aan de door kanker getroffene, zijn naaste verwanten en therapeuten. Het kan begeleidend als een zinvolle aanvulling genomen worden bij ieder soort therapie. De vele stimulansen tot zelfopvoeding kunnen de levensweg begeleidend ondersteunen en ondanks de ziekte een hoopvolle perspectief schenken