De omkering van vijand en vriend in de komende tijd –
Vooruitzichten voor 2021

31 december 2020

In de toekomst hopen velen op een positieve Saturnus-Jupiter constellatie en verwachten daarmee een doorbraak of begin naar nieuwe waarden. De maankrachten met een versluierend en een zeer bindend karakter zullen zich echter in de komende maanden vrij duidelijk manifesteren. Gelijkaardig verschijnen ook de omkeringen op het gebied van de gezondheid. Datgene zal ziek worden genoemd, wat in werkelijkheid de hoogste inspanningen voor de gezondheid presenteert en omgekeerd zal ziekte zich vermommen met gezondheid en liefdadigheid.1) Hartmut Ramm, bioloog en onderzoeker op het gebied van kosmologie, getuigde in een lezing aan de Akanthos Academie dat epidemieën meestal alleen voorkomen als de zon door haar axiale positie veel zogenaamde zonnevlekken vormt. Maar de corona-epidemie deed zich voor op een moment dat de zon heel zuiver scheen en dus geen vlekken had. Hierdoor rijst de vraag of het überhaupt wel om een epidemie gaat. Opmerkelijk is dat hij in zijn uiteenzettingen vaststelt, dat de observatie van de geschiedenis aantoont, dat belangrijke politieke veranderingen en de val van heersers plaatsvonden toen de zon heel zuiver zonder vlekken scheen. Met het jaar 2021 begint de zon langzaam weer haar eerste vlekken te vormen.

Een klein illustratief voorbeeld van hoe juist de licht- en schaduwzijden van het leven kunnen veranderen, is te zien aan de bewegingen die onder de naam van lichtvoeding zijn ontstaan. Diegenen die van voedsel afzien en van licht leven, zouden in hun lichamelijk innerlijke en in hun ziel volledig sterren van licht moeten worden, terwijl alle anderen, die aan de fysieke voedselopname onderworpen zijn, in hun innerlijk zouden moeten verduisteren en verdichten. Maar juist het tegenovergestelde feit doet zich voor. De lange onthouding van voedsel en het schijnbaar leven van licht als de fysieke voedingsbasis leidt tot een zelfverlies in de persoonlijkheidsstructuur. Zonder voedsel zal de essentie van de mens spoedig ontbreken en moet hij in het innerlijk donkerder worden. Met de lichtvoeding ontwikkelt het individu dus een daadwerkelijke omkering in zijn ziel, omdat hij zijn eigen denkbaar lichtste element en dat is het Zelf overschaduwt. Ik zal mezelf één persoonlijke opmerking toestaan. De Süddeutsche Zeitung schreef dat ik een aanhanger ben van lichtvoeding, misschien omdat er al heel wat mensen op deze weg gestorven zijn en men mij sowieso wil beschuldigen van moorddadig gedrag. De krant zag echter over het hoofd dat er een boek van mij over voeding bestaat dat de lichtkwaliteiten van de voedingsmiddelen in fysiek en metafysisch opzicht beschrijft en al het andere uitdrukt dan het alleen van licht leven. Het is verbazingwekkend hoe de Süddeutsche Zeitung de meest omgekeerde versie van de werkelijkheid kan presenteren en een volledig projectieve mise-en-scène kan creëren.

De omkering als een groteske verschijning is een wet die heel vaak in de menselijke evolutie terug te vinden is. De krachten die als vijandig worden beschouwd en die de individuele mens maar al te graag zou afwijzen, die hij probeert uit te schakelen of te vernietigen, duwt hij kunstmatig naar het buitenfront. Ze grijpen ongezien in een nog ergere, soms gewijzigde of in ieder geval in wezenlijke mate zijn innerlijke wezen. Het geëlimineerde stijgt daarom in het innerlijk als een nieuw gewijzigd en verergerd kwaad omhoog.

De Corona-situatie en haar betekenis voor de toekomst

Het individu probeert zichzelf bijna dwangmatig tegen de zogenaamde virale infectie te beschermen en neemt echter rechtstreeks de diepere gevolgen, die de virale infectie met zich meebrengt, naar binnen in zijn ziel op. Hij creëert een fatale omkering, omdat hij de ontwikkelingsvraag die bij een gebeurtenis zoals met een ziektebeeld voorhanden is niet voldoende bestudeert, maar zoals een vijandelijke aanval naar buiten toe elimineert.

Toen in het voorjaar de eerste lockdown in de Europese landen werd afgekondigd, was het al begrijpelijk dat talrijke noodlottige gevolgen met een ernstig karakter de keten van deze in mindere mate medische, maar meer politieke maatregelen moeten verderzetten. Tegen het einde van het jaar kwam er een zogenaamde tweede golf. Is het virus een vijandige noodlotsgezel van de mens, die hem als bij toeval van buitenaf overvalt of komt het logischerwijs uit het innerlijke van de geschiedenis van de mensheid te voorschijn, daar de mens zelf het in specifieke vorm voor zijn ontwikkeling manifesteert?

Een virusepidemie kan als een verzwakking van de algemene gezondheidstoestand en verder als een echt gebrek aan integriteitsgevoel gezien worden. Geestelijke gezien is de coronavirusepidemie gelijkaardig als de griep en ze is een uitdrukking van een te sterk werken van suggestieve krachten en onrechtvaardigheden, die vooral individuele burgers treffen. De eigenlijke ziekte, die vandaar aan de grondslag ligt van deze virusepisode, is het suggestieve. Het suggestieve dat als een tegenwoordig compenserend middel de eigen zielsgeestelijke inhoudelijke leegte van de tijd verdoezelt.

Daarom zou de beste profylaxe en zelfs de beste geneesbasis de scholing van een gezond denken zijn, want de versterking van een zelfstandig bewustzijn zou de mens een goede bescherming tegen de bepalende suggestieve invloeden van de media, de politiek en de opinievormende systemen bieden. In feite zouden zeer veel personen die besmet waren reeds door de beoefening van enkele in het denken gefundeerde zielsoefeningen, samen met een degelijke medische en angstvrije consultatie, binnen enkele uren vrij van koorts en klachten kunnen zijn.2) Er bestaan verschillende onderzoeken over de corona-epidemie. Een niet onaanzienlijk aantal onderzoekers komt tot de conclusie dat er een grote politieke sturing achter de opgegeven cijfers schuilgaat en dat de sterftecijfers nooit groter zijn geweest dan in alle jaren daarvoor. Voorlopig is deze discussie bij de beschouwing van de toekomstvisie voor 2021 niet van primair belang, want de feiten zouden aan de oorzaken en gevolgen niet veel veranderen. Belangrijk is dat wereldwijd het Coronawiel in beweging is en het verschillende crisistoestanden produceert.

De angsten die de media en zelfs vervolgens de burgers op straat opwekken, kunnen op een suggestieve manier tot onmeetbare proporties oplopen (rijzen), want de individuele burger voelt zich tegenover het virus, dat ja blijkbaar zoals een vijand van buitenaf lijkt te komen, machteloos en hij verliest in het verdere verloop zijn vermogen om vertrouwen te hebben in de eigen immuunkracht, dat in de beste zin zijn gezondheid zou kunnen beschermen en hem met zelfactieve gevoelens een waarneming van integriteit zou kunnen geven.

Een virus lijkt van vleermuizen te zijn overgegaan naar de mens; het begon in China, verspreidde zich naar Duitsland, vervolgens naar Italië, uiteindelijk naar heel Europa, en ten slotte naar de hele wereld. Deze geografische determinatie kan misschien aan de hand van hetgeen vastgesteld wordt en de verspreiding van epidemiologische onderzoeken begrijpelijk zijn, maar er wordt over het hoofd gezien, en dat is het bijzondere, dat de mensheid zich vrijwel door zijn eigen condities en verzwakkingen klaar heeft gemaakt voor een ziekte en ook voor een passief sturend vermogen, zoals het beleid ten aanzien van Covid-19 is, en deze zelfs door haar eigen suggestieve vaardigheid gevormd heeft. Oorzaak en gevolg zijn dus drastisch omgekeerd bij de beschrijving van het ziektebeeld en ook van de politieke situatie. Het virus en de opgewoelde angsten zijn een gevolg van de integriteitszwakte, die door suggestieve invloeden en natuurlijk ook door verschillende milieubelastingen ingetreden zijn. Net zoals hij die van voedsel afziet en van het licht wil leven, dus heel rein wil blijven, zich in het innerlijk verduistert, in dezelfde mate schept de mens het, dat hij door de angst voor een ziektekiem zijn innerlijke leven ernstig belast en zich al klaarmaakt voor ernstige ziekten die hem te wachten staan. De burger probeert zich te beschermen tegen een soort fantoom dat hij niet voldoende herkent, waarvan hij alleen weet en hoort dat het zeer gevaarlijk is. Inzicht in de omstandigheden van deze tijd en in het ziektebeeld zouden hem beschermen, terwijl de vlucht voor de ziekte hem blootstelt aan verdere pathologieën.

De corona-epidemie3) De toonaangevende virologen en de overheid voelen zich bevestigd: “Corona – er is geen twijfel mogelijk, de samenzweringstheoretici hadden het bij het verkeerde eind. De Corona cijfers zijn hoger dan ooit.” Is het geen politieke strijd tussen zelfdenkende wetenschappers en door suggestieve invloeden gedreven mensen? Daadwerkelijk ziet men in het geestelijke een echte strijd tussen het individueel-worden en het verzinken in groepsmentaliteit. die in de herfst opkwam en in de winter tot een hoogtepunt kwam is een gevolg van de verdere suggestieve invloeden en angsten, die het hele jaar door op de meest geniale en prototypische manier werden aangepord. Indien men de ziekte vanaf het begin als een natuurlijke griep had behandeld en men vooral naar geschikte behandelingsmethoden had gezocht, zou men ontspannen in het volgend winterseizoen overgegaan zijn. Men wilde het virus met alle man en macht ver weg houden en stileerde de meest vreselijke beelden in de media. Het in een dwangmatige vorm vermijden van infectie met door de overheid geregelde maatregelen vernietigt verder het natuurlijke immunologische gedrag van de mens, verzwakt in toenemende mate de integriteit en doet de angst voor de ziekte onnodig toenemen. Tot op heden is er immers daadwerkelijk een vorm van pandemie gecreëerd die niet had hoeven te bestaan.4) Zie ook het artikel https://heinz-grill.de/nl/coronavirus-bewustzijn/

Voor het jaar 2021 zal deze ziekte in deze zin, zoals ze nu is, niet meer de belangrijke betekenis hebben. De mens zal echter meer ernstige infecties, complicaties en een reeks van dieper liggende ziekten veroorzaken. Hetgeen hij naar buiten toe elimineert, zal zich naar binnen toe op een versterkte manier verder zetten. Deze ontwikkelingswet eist zijn tol in het jaar 2021.

Het wezen van de besmetting

Wanneer men het fenomeen van de besmetting voldoende en diepgaand bestudeert, kan men op een verbazingwekkende manier altijd een emotionele aanval op het vlak van het zielsleven waarnemen voor het begin van de ziekte. Een bekend feit is bijvoorbeeld dat virussen heel vaak van dieren op mensen overgaan. Deze observatie in het onderzoek kan zeer interessant zijn omdat er een opmerkelijk verschil is tussen de ziel van een dier en de ziel van een mens. Het dier blijft in groepen (het heeft een groepsziel – vert.), de mens moet zich individualiseren en bekwaamheden door de kracht van zijn geest voortbrengen.

De individuele burger wordt volgens bekende observaties ziek aan infecties als hij heel vaak in groepsbewegingen met gemeenschappelijke emoties vertoeft. Het is opnieuw het reeds gekarakteriseerde astrale lichaam, dat in zijn wezenlijke neiging via de onbewuste emoties de oorzaak voor de met koorts gepaard gaande verkoudheden en besmettelijke processen veroorzaakt. Het individu zal bijvoorbeeld niet ziek worden als hij zich met bewustzijn aan de koude blootstelt; maar hij zal gemakkelijker ziek worden als hij de warmte en koude stromingen over het hoofd ziet als gevolg van de emoties van het zo vaak onbewuste samenzijn. Hoe meer een opgaan in groepstrillingen zonder individueel, ordenend, structurerend en eigen bewustzijn plaatsvindt, hoe meer het individu zich aan het gevaar van een externe overdracht, namelijk van een infectie blootstelt. Het belangrijkste blijven echter de emotionele, suggestieve, eventueel zelfs tot manipulatieve dominanties, die als een soort van overschaduwing werken en door het individu opgenomen worden. De besmetting met een virus is hierbij op het uiterlijke vlak zichtbaar, maar deze uiterlijke besmetting vormt reeds een gevolg van een onopgemerkt astraal verbindingsproces.

Het feit dat virussen vaak van dieren op de mens overgaan, betekent niets anders dan dat het groepsgevoel, dat eigen is aan dieren, in de evolutie van de mensheid een te grote plaats inneemt en dat de mens zich niet individueel tot mens-zijn verheft, maar in zijn emoties en verbindingen meer op het instinctieve dierbewustzijn terugvalt.5) De overdracht van het virus van dieren op mensen sluit niet uit dat dit virus kunstmatig werd gecreëerd in een laboratorium. Het geestelijk onderzoek hier omtrent zou heel eenduidig zijn. Het is echter voor de toekomstprognose niet zozeer van belang hoe en vanwaar het virus vandaan komt, want de verspreiding vond daadwerkelijk volgens de overeenkomstige wegen die opgegeven zijn plaats. Hij wil volgens zijn aangelegde gemoedsdrift het denken ontwijken en zich tegen de inspanning van de volledige zelfverantwoordelijkheid beschermen. Een virus gaat op hem over en eist als het ware een correctie. Juist gezegd gaat echter niet het virus op hem over, maar deze zet zich uit hem als zogenaamd exosoom vrij.6) Exosomen zijn zeer kleine bestanddelen die door een cel aan de omgeving worden afgegeven. Ze bestaan uit nucleïnezuren en eiwitten en dienen onder andere voor de uitscheiding van de cellen. Die beweging die op hem overgaat is enkel een astrale emotie, een lagere groepsgevormde stemming. De situatie dat de mensheid wil opgaan als in een soort groep zonder differentiatie en zonder individualisering, in een triviaal verlangen naar vrede en welzijn, kan in de huidige tijd weliswaar niet over het hoofd worden gezien.

Voor het jaar 2021 zullen juist de scheidingswegen van denkende en niet-denkende mensen gevormd worden, en van personen die aan de frontlijn staan en anderen die zich terugtrekken. Degenen die zich individueel gronden, zullen hun gezondheid beter bewaren en degenen die het verzuimen tegen de mediastroom in een werkelijke en ware aanschouwing te vormen, en ook degenen die zich enkel blind aansluiten bij een alternatieve beweging, sluiten zich af voor de ontwikkeling en zullen opvallende emotionele bindingen en uiteindelijk ook ziektes vertonen.

Om de virale ziekte te genezen zou er een beslissende logische denkversterking en voorstellingsactiviteit moeten plaatsvinden, want het is de enige manier waardoor de mens zijn integriteit terug verkrijgt en hij zijn immuunsysteem naar een niveau van een zekere competentie leidt.

De passieve hoop op de vaccinatie

Als gevolg van het feit dat echter een groot deel van de mensheid juist het tegenovergestelde doet en veel mensen in passieve verwachtingen of hoop op een betere toekomst en redding door het vaccin vallen, moeten er grotere complicaties optreden. De vaccinatie zal echter op korte en lange termijn gevolgen hebben. Ze zal langdurig zeer ernstig een uitwerking hebben op de psyche van de mens.

De geestelijke wereld verwacht van de mens een individuele rijpheidsontwikkeling, een bekwame ontmoetings- en oordeelsversterking en een toereikende grensoverschrijdende activiteit van het materialisme naar grotere morele waarden. De geestelijke hiërarchieën leven in honger en dorst tegenover de mens, want deze wachten er letterlijk op dat de mens de moed tot een eigen bewustzijnsvorming ontdekt. Het afzonderlijk individu mag vandaag de dag niet meer op de media rekenen, maar hij moet zelf leren denken. Voor het jaar 2021 ontstaan er werkelijk afhankelijkheden door het geestesverlies en de afsplitsing tegenover de kosmos. Maar deze zullen echter niet als afhankelijkheden herkend worden.

Uit de hele suggestieve sfeer, die niet teruggewezen wordt, terwijl echter met de schijnbare vijand, het virus, de strijd verklaard werd, neemt de mens het kwade in zich op. Hij neemt de oorzaak, die ten grondslag ligt aan de ziekte, diep in zijn innerlijk op.

Zo ontstaan al die ziekten die diep in het cellulaire systeem werken en op deze plaatsen woekerachtige formaties met kwaadaardig verloop verwekken. Er zullen ook verdere zenuwziekten zeer vergaand overheersen. Voorts zullen juist de infectieziekten toenemen, want de mens verliest steeds meer zijn integriteitsgevoel. Het scheppend vermogen van de mens, zijn geestelijke creativiteit en zijn gevoel voor waarheid gaan in een snel tempo verloren door de passieve overgave aan het suggestieve van de huidige cultuur.

Degenen die in de toekomst hun bewustzijnskrachten zelfstandig, zonder beïnvloeding en manipulaties van buitenaf, tot de werkelijkheid kunnen verheffen, zullen een aanzienlijk betere gezondheid ervaren, terwijl degenen die zichzelf opgeven, vele lauwe stemmingen zullen doorstaan en eigenaardige pathologische compensaties zullen vertonen. Het jaar 2021 zal een groot kruispunt geven tussen denkende en niet-denkende mensen. Een bijzonder fenomeen ontstaat door autistisch functionerende, zeer geniale mensentypen, die de gave zullen hebben om anderen te manipuleren en schijnbaar spectaculaire redekunsten of een speciale interesse opwekken.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Hartmut Ramm, bioloog en onderzoeker op het gebied van kosmologie, getuigde in een lezing aan de Akanthos Academie dat epidemieën meestal alleen voorkomen als de zon door haar axiale positie veel zogenaamde zonnevlekken vormt. Maar de corona-epidemie deed zich voor op een moment dat de zon heel zuiver scheen en dus geen vlekken had. Hierdoor rijst de vraag of het überhaupt wel om een epidemie gaat. Opmerkelijk is dat hij in zijn uiteenzettingen vaststelt, dat de observatie van de geschiedenis aantoont, dat belangrijke politieke veranderingen en de val van heersers plaatsvonden toen de zon heel zuiver zonder vlekken scheen. Met het jaar 2021 begint de zon langzaam weer haar eerste vlekken te vormen.
2 Er bestaan verschillende onderzoeken over de corona-epidemie. Een niet onaanzienlijk aantal onderzoekers komt tot de conclusie dat er een grote politieke sturing achter de opgegeven cijfers schuilgaat en dat de sterftecijfers nooit groter zijn geweest dan in alle jaren daarvoor. Voorlopig is deze discussie bij de beschouwing van de toekomstvisie voor 2021 niet van primair belang, want de feiten zouden aan de oorzaken en gevolgen niet veel veranderen. Belangrijk is dat wereldwijd het Coronawiel in beweging is en het verschillende crisistoestanden produceert.
3 De toonaangevende virologen en de overheid voelen zich bevestigd: “Corona – er is geen twijfel mogelijk, de samenzweringstheoretici hadden het bij het verkeerde eind. De Corona cijfers zijn hoger dan ooit.” Is het geen politieke strijd tussen zelfdenkende wetenschappers en door suggestieve invloeden gedreven mensen? Daadwerkelijk ziet men in het geestelijke een echte strijd tussen het individueel-worden en het verzinken in groepsmentaliteit.
4 Zie ook het artikel https://heinz-grill.de/nl/coronavirus-bewustzijn/
5 De overdracht van het virus van dieren op mensen sluit niet uit dat dit virus kunstmatig werd gecreëerd in een laboratorium. Het geestelijk onderzoek hier omtrent zou heel eenduidig zijn. Het is echter voor de toekomstprognose niet zozeer van belang hoe en vanwaar het virus vandaan komt, want de verspreiding vond daadwerkelijk volgens de overeenkomstige wegen die opgegeven zijn plaats.
6 Exosomen zijn zeer kleine bestanddelen die door een cel aan de omgeving worden afgegeven. Ze bestaan uit nucleïnezuren en eiwitten en dienen onder andere voor de uitscheiding van de cellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *