Slnečná oáza a plánovanie pre rok 2023

Uverejnené dňa 28. januára 2023

Článok od Heinza Grilla

Nový drevený dom svojou ekologickou konštrukciou ponúka vhodný priestor na bývanie v zmysle vyspelej kultúry bývania.

Rôznymi úvahami a sociálne zosúladenými procesmi sa nám podarilo dospieť k rozhodnutiu, že v roku 2023 by sa malo bezpodmienečne zaviesť prísnejšie riadenie s určitými základnými pravidlami, povinnosťami a potrebnými aktivitami. Všetci prítomní účastníci považovali myšlienku dôslednejšej orientácie na veľmi jasne zrozumiteľnú a dobre formulovanú spiritualitu za veľmi dôležitú a rozhodli sa nielen pre dobré teoretické vysvetľovanie, ale aj pre viac tréningu, aby sa táto spiritualita dala uplatňovať v praxi.

Zo skúsenosti poznáme, že v nemocnici medzi ľuďmi, lekármi, administratívnym personálom a zdravotnými sestrami často prebiehajú nespočetné súťaženia. Konflikty sú na dennom poriadku. Keď sa však jedná o ťažký prípad a pacienta treba operovať, všetci solídne spolupracujú a nechajú osobné hádky bokom.

V Slnečnej oáze sa ešte nestalo, aby spory nastali počas študijných kurzov. Ale mimo nich boli hádky časté. V rozhodujúcej chvíli sa však v Slnečnej oáze pri spoločnej výskumnej práci, úvahách o téme, príprave referátov, rytmických cvičebných sekvenciách, vzájomných korektúrach a rozvojových formách zmysle éterických síl prejavili veľmi dobré myšlienky a pocity, pričom úsilie bolo vždy vynaložené správne a bez akéhokoľvek konfliktu. Jednotlivec si uvedomoval, že túto úroveň, ktorú možno dosiahnuť spoločnou prácou, by sám nikdy nedokázal dosiahnuť a to ani v približnej miere a kvalite.

Izby sú priestranné a zaliate svetlom. Vnútorné vybavenie je však zatiaľ provizórne.

Študijné kurzy preukázali platnosť úvahy, že päť ľudí nedosiahne len päťnásobný výkon, ale ako to svojho času vo svojich prednáškach spomenul Rudolf Steiner, dokážu vyprodukovať niekoľkonásobok, niekedy dokonca päťdesiat až stonásobok. Každé štúdium si však vyžaduje starostlivosť a disciplínu a bolo potrebné, aby som témy usmerňoval, opakovane korigoval formu ich realizácie a napokon navrhoval množstvo podnetov, ako neustále zlepšovať úroveň. Všetci, ktorí moje podnety uplatnili, zaznamenali veľmi prudké pokroky vo vývoji, zatiaľ čo iní, ktorí ich neprijali, zaznamenali výrazné neúspechy. Žiaľ, spiritualita je dnes chápaná nesprávne, pretože človek si myslí, že žije takzvané svoje osobné bytie a niektorí účastníci sem prichádzajú s predstavou, že v Slnečnej oáze by sa mohli konečne naplno ponoriť do vlastného vnútorného života. Slovná formulácia, ktorá sa tak často používa: „ži svoje vlastné bytie, teraz môžeš byť úplne sám sebou“, je pre Slnečnú oázu nepoužiteľná, pretože tu sa skutočne jedná o štúdium duchovných svetov a zrozumiteľnú prácu s rôznymi cvičeniami. Jedinec musí prekonať sám seba, opustiť svoj subjektivizmus a všetky svoje mylné duchovné predstavy, aby dospel k správnemu náhľadu, vnímaniu a prvej skúsenosti s nadprirodzenými svetmi. Bohužiaľ spiritualita je často zamieňaná s relaxáciou. Ľudia utekajú od každodenného života, pretože sa im zdá príliš orientovaný na výkon a stres, a veria, že ak dospejú k spiritualite, mohli by prežiť všetky emócie a potreby, ktorými upevňujú svoje ego v zmysle vety „teraz môžeš byť konečne sám sebou“ . Nie, v Slnečnej oáze je čas rozlúčiť sa s týmito egoizmami a postaviť sa za väčšiu celkovú myšlienku, ktorá nie je myslená len pre malé mesto, akým je Lundo, ale pre celosvetový mier a budúcu svetovú kultúru. Predpokladom toho je však riadne štúdium so schopnosťou viesť dialóg, usilovnosťou a empatickou diskusiou.

Pohľad z balkóna dreveného domu na dedinu Lundo, ktorá je nádherne začlenená do krajiny, necháva zrak kĺzať do diaľky.

Vlaňajšie študijné kurzy v Slnečnej oáze boli mimoriadne vynikajúce, no v ľudskej interakcii sa nedarilo bokom udržiavať konflikty a agonistické princípy, ktoré ešte prislúchajú k tretiemu sedmoročiu života. Táto úloha vyhýbať sa po skončení kurzov konfliktom alebo vedieť včas pretransformovať všetky druhy väzieb, z ktorých konflikty vznikajú, sa má stať cieľom celkového budovania komunity. Veľa ľudí, ktorí sa uchádzali o prácu, ma v tomto zmysle žiadalo o prísne korektúry. Najmä v oblasti väzieb, ktoré v konečnom dôsledku vždy vedú ku konfliktom a rozdeleniam, bude do budúcnosti potrebná veľká opatrnosť. Správne formy diskusie o tom, ako zaobchádzať s väzbami a aké oslobodzujúce formy práce vedomia sa dajú vybudovať, ostáva otázkou, ktorá do konštruktívnosti dospeje až v priebehu roka.

V centre pozornosti bude tematické štúdium s rôznymi obsahmi, napríklad viac v smere duchovného videnia alebo všeobecne v tréningovej práci s rôznymi cvičeniami, vo filozofických témach alebo v umeleckom zameraní. Medicína a zdravie, ako aj práca s ekonomikou budú rovnako zohrávať podstatnú úlohu. Súčasťou stálej ponuky sú popri študijných kurzoch aj utváranie foriem a výživa.

V dôsledku toho, že účasť na štúdiu má zmysel predovšetkým pri spoznávaní a prvom precvičovaní cvičení duše, obsahov meditácie a zvyčajne aj telesných cvičení, ostane popri štúdiu vždy možnosť pripraviť sa na utváranie myšlienok, rozvíjanie cítení a vôle.  Zameranie na spirituálne ciele si nevyžaduje žiadne náboženské vyznanie a nijakú konkrétnu vieru. Vzhľadom na známy fenomén, že mnohé duchovné predstavy sa ľahkovážne stávajú emocionálnym základom osobnosti, je dôležité vyjasniť si v rozhovore a v porovnávacích úvahách možnosti, ako sa zbaviť nesprávnych foriem a nahradiť ich lepšími a obsahovo hodnotnejšími.

Účasť a potreba duchovného štúdia alebo školenia učiteľa jogy by mala byť v budúcnosti vždy sprevádzaná osobným rozhovorom. Vaše prípadné otázky mi prosím pošlite e-mailom alebo na adresu uvedenú v záhlaví.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *