Prognóza na rok 2023 – 9. časť

Výmena pólov predpovedaná pre rok 2023 a jej pôsobenie na človeka

Diskusia o možnostiach v budúcnosti predstavuje dôležitú súčasť Slnečnej oázy.

Fyzik Dieter Boers hovorí o blížiacej sa výmene pólov, čo je udalosť, pri ktorej sa posunie zemská os a oslabí sa magnetické pole prirodzeného zemského plášťa1) Pozri napríklad interview s Dieterom Boersom „Polsprung in 2023? Was Du jetzt tun musst! slov. Výmena pólov v roku 2023? Čo teraz musíš urobiť!“ na Youtube Súčasne ale kvôli satelitom a umelým mobilným prijímačom pretrváva neznesiteľné elektromagnetické pole. Posuny, ktoré sú viditeľné na zemskej osi, sa odrážajú aj v človeku. Pokiaľ sú tieto zmeny vnímané ako možnosť k väčšej telepatii a duchovnosti, je na základe presnejšieho skúmania nutné takémuto chápaniu zásadne protirečiť. Problematika, ktorá na základe týchto posunov vzniká v človeku, sa prejavuje v tom, že jednotlivec veľmi silne stráca svoj pohybový stred a dokonca drobné metabolické procesy, ako aj doposiaľ bezprostredne a prirodzene vykonávané senzorické a motorické pohyby sú vystavené zvýšenému riziku poškodenia. Na tomto základe, ktorý je daný vplyvmi z celkovej zemskej sfére, sa vyžaduje vedomejšie a dobre školené zaobchádzanie so životom a všetkými jeho procesmi. Automatizovaný, zvykom podriadený pohybový život budú oveľa ľahšie sprevádzať nehody a bude so sebou prinášať obmedzenia. Metabolizmus v jeho budujúcich a rozkladných enzymatických účinkov má sklony k všemožným poruchám. Ľudská schopnosť vnímania a cítenia pod vplyvom týchto rušivých účinkov trpí. V skutočnosti však ten, kto sa školí v tom, ako rozvíjať svoje vedomie a kto uskutočňuje niektoré pohybové momenty slobodnejšie a cielene od tela, môže týmto spôsobom získavať prvé rozšírené, až dokonca metafyzické prístupy. Fenomény rozpadu preto prenikajú až do prírodných a zemských podmienok. 2) 2)Pozri ďalej nasledujúci odsek „Rozpad pralaya a posilňujúci princíp prabhāva

Krátke ohliadnutie za rokom 2021

Miestnosti v Naone poskytujú vhodné prostredi.e pre rozhovor

Signifikantným pre tento rok bolo otočenie akéhokoľvek rozumu. Pravdy boli vyhlasované za klamstvá a klamstvá pozdvihované na pravdy. Súčasne sa z hľadiska spirituality prejavovala veľmi silná tendencia, aby sa väzby a závislosti človeka považovali za akúsi ušľachtilú povinnosť a aby všetky aktivity, ktoré pramenili z duchovného úsilia človeka, ostali ponechané na dobrovoľnosti a teda nezáväznosti. Správne je to však tak, že spiritualita, alebo inak povedané, pravda a zákony duchovného sveta sú pre človeka povinnosťou a väzby, závislosti a kompenzácie musí prekonávať. A tak sa nasledovná veta vo svojej absurdnosti počas posledných rokov stala pravdivou: „Väzba a závislosť sú povinnosti, za to každý duchovný vnem ostáva dobrovoľný.“ Správne by však veta znela: „V duchu človek nepodlieha slobode, ale povinnosti, a vo vzťahu k pozemskému životu má v tej miere, v akej to dokáže, prekonávať svoje zlozvyky a závislosti.“ 3) 3)Podľa Rudolfa Steinera podlieha duchovný život slobode, hospodársky život bratskosti a právne vedomie stredu človeka a teda predstavuje istý druh rovnosti alebo rovnako chápanej spravodlivosti. Sloboda duchovného života je dôležitá preto, lebo bola obmedzovaná prostredníctvom cirkvi a eventuálne aj ďalších donucovacích systémov. Človek každopádne vždy potrebuje slobodnú voľbu v oblasti náboženstva, vyznania a venovania sa zvykom. Principiálne sa táto sloboda voľby vzťahuje aj na pozemskú úroveň. V pozemskom svete je človek slobodným a musí svoju slobodu uplatňovať. V duchu je však akýmkoľvek iným, len nie slobodným. Na tejto úrovni je sám zaviazaný prostredníctvom ducha. Tak ako je lekár vždy povinný poskytnúť prvú pomoc, je človek zaviazaný pravde, poznaniu pravdy aj uplatňovaniu poznania, ktoré nadobudol. Preto ten, kto poznaním vydobyl spirituálnu pravdu, ju nesie vo vedomí ako jemný kvet cítenia, vyzývaný k ďalšiemu konaniu a zodpovednosti. Tá prichádza zvnútra prostredníctvom existujúceho ducha. Dnes sa často hovorí o duchovnej slobode a myslí sa ňou akási svojvoľnosť v zaobchádzaní s pravdami. Časom tieto fatálne zvraty vedú k takým osobnostným štruktúram, ktoré možno označiť za asociálne rezervné osobnosti. Z ducha sú zobrané najlepšie perly a povinnosť reálneho vzťahu a realizácie, ktorá by bola primeraná duchu, podlieha osobnej svojvôli. Preto táto veta, že duchovný život je slobodný, síce platí pre pozemský svet, vo vnútri duše je však človek zaviazaný pravde.

Rozpad pralaya a posilňujúci princíp prabhāva v roku 2022 a následne v roku 2023

V Lundo ďalej pokračuje budovanie interiéru drevených domov.

Minulý rok priniesol veľké a najvyššie rozkladné dianie, ktoré je zjavne viditeľné v hospodárskych, politických a aj zdravotníckych systémoch. Najzreteľnejšie sú ale procesy pralaya, rozkladu stability a hodnôt, viditeľné na človeku a na jeho doterajších životných návykoch. Kde je stred človeka? Kde leží jeho budúcnosť? Ako prežíva pohľad späť do budúcnosti? Telesné, ako aj mentálne podmienky sa extrémne zmenili. Sila, ktorú sanskrit označuje ako pralaya, zánik, vždy predchádza procesu prabhāva, ktorý znamená nové budovanie vzťahov a kultúrnych hodnôt. Rozklad bude v prichádzajúcom roku stále vysoko bodovať, lebo neuveriteľné množstvo ľudí stratí svoju orientáciu a nebude vedieť čeliť okolnostiam pracovného sveta a vzťahom, ktoré sa tak mnohorako rozptyľujú. Pralaya, rozklad, pristupuje k ľuďom a vyžaduje si menej kompenzačné, šikovné vzťahové pomery a viac skutočné formy myslenia, ktoré budú do budúcnosti plynúť rozumným a vzťahovo radostným spôsobom.

Prvé pekárske produkty z veľkej drevenej pece v novo zariadenej pekárni.

Jednotlivec sa pri svojom plánovaní práce a budúcnosti viac nemôže spoliehať na svoje doterajšie skúsenosti, ale ako už bolo uvedené v poslednom ročnom výhľade, musí si tvoriť konkrétne myšlienkové obrazy a predstavy, ktoré ho povedú k životným návykom a trvalej orientácii na cieľ, aby vznikla kvalitná a značne stabilná, psychická a fyzická báza. Procesy rozkladu sa týkajú celého človeka v jeho celkovom vzťahovom správaní a sú zväčša zamerané na obvyklé pracovné podmienky. Napokon sa dokonca vyžaduje skutočne kvalitný spirituálny rozvoj, ktorý sa nemôže uskutočniť z tradície, rýchlo prevzatých jogových konceptov, antropozofických téz alebo dokonca v únikoch do skupín s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi a ich emocionálnym správaním. Duchovný základ musí človek položiť úplne nanovo a kvalitne, napriek rôznym doterajším skúsenostiam, napríklad ak prv zažil zážitky na prahu smrti alebo zvláštne stavy vytrženia spojené so spirituálnym stretnutím. Procesy rozkladu sa týkajú všetkých zrealizovaných skúseností, lebo tieto nie sú viac k dispozícií ako potenciál sily a tak je človek v istom zmysle vyzvaný, aby zo stavu chýbajúcej rezervy a ničoty vybudoval realitu, ktorá sa stane psychickou silou. Je bez domova, akoby jeho dom strhli valiace sa rieky a musí si teraz vybrať pôdu pre nový dom, ako aj štruktúru, ktorú by mu chcel dať. Táto aktivita je samostatnou vlastnou aktivitou, ktorá, pokiaľ bude uskutočňovaná s potrebným nadhľadom a jasným vedomím, povedie k úspešnej perspektíve. Človek sa každopádne nemôže spoliehať na to, že ho zachránia systémy.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Pozri napríklad interview s Dieterom Boersom „Polsprung in 2023? Was Du jetzt tun musst! slov. Výmena pólov v roku 2023? Čo teraz musíš urobiť!“ na Youtube
2 Pozri ďalej nasledujúci odsek „Rozpad pralaya a posilňujúci princíp prabhāva
3 Podľa Rudolfa Steinera podlieha duchovný život slobode, hospodársky život bratskosti a právne vedomie stredu človeka a teda predstavuje istý druh rovnosti alebo rovnako chápanej spravodlivosti. Sloboda duchovného života je dôležitá preto, lebo bola obmedzovaná prostredníctvom cirkvi a eventuálne aj ďalších donucovacích systémov. Človek každopádne vždy potrebuje slobodnú voľbu v oblasti náboženstva, vyznania a venovania sa zvykom. Principiálne sa táto sloboda voľby vzťahuje aj na pozemskú úroveň. V pozemskom svete je človek slobodným a musí svoju slobodu uplatňovať. V duchu je však akýmkoľvek iným, len nie slobodným. Na tejto úrovni je sám zaviazaný prostredníctvom ducha. Tak ako je lekár vždy povinný poskytnúť prvú pomoc, je človek zaviazaný pravde, poznaniu pravdy aj uplatňovaniu poznania, ktoré nadobudol. Preto ten, kto poznaním vydobyl spirituálnu pravdu, ju nesie vo vedomí ako jemný kvet cítenia, vyzývaný k ďalšiemu konaniu a zodpovednosti. Tá prichádza zvnútra prostredníctvom existujúceho ducha. Dnes sa často hovorí o duchovnej slobode a myslí sa ňou akási svojvoľnosť v zaobchádzaní s pravdami. Časom tieto fatálne zvraty vedú k takým osobnostným štruktúram, ktoré možno označiť za asociálne rezervné osobnosti. Z ducha sú zobrané najlepšie perly a povinnosť reálneho vzťahu a realizácie, ktorá by bola primeraná duchu, podlieha osobnej svojvôli. Preto táto veta, že duchovný život je slobodný, síce platí pre pozemský svet, vo vnútri duše je však človek zaviazaný pravde.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *