Prognóza na rok 2023 – 5. časť

Zverejnené dňa 2. januára 2023

Autor: Heinz Grill

Silné polarity v rámci mentálnej a emocionálnej ľudskosti vedú k zhoršeniu ekonomickej situácie a ku kolapsom

V dvoch nových drevených domoch Slnečnej oázy sú plánované obytné a cvičebné miestnosti.

Externé analýzy ekonomického systému, aké vykonávajú odborní experti ako Dirk Müller alebo Ernst Wolff, môžu poskytnúť pomerne jasné predstavy o nešťastnej situácii, v ktorej sa súčasná doba nachádza. Vždy je prospešné, keď sa vedecké alebo systémové analýzy spájajú s duchovnou perspektívou. Ako však vyzerá duchovná perspektíva?

Po prvé, vo všeobecnej ekonomike je evidentná neuveriteľná arogancia, ktorá sa v priebehu desaťročí rozrástla. Zdravý vzťah medzi hodnotami sa posunul k maximalizácii založenej na úspechu, najvyššom náraste a nadpriemernej technizácií. Podľa najlepšieho chápania by však ekonomická aktivita mala predovšetkým podporiť kvalitu života každého človeka nielen na Západe, ale na celom svete. Uvedomovanie si hodnôt a hospodárstvo nemožno oddeliť.

Protikladom, ktorý voči biznisu zjavne existuje, by bol celý mystický život s jeho rôznymi duchovnými prístupmi a technikami sebaponorenia a sebakontemplácie. Typický mystik má tendenciu odvracať sa v pohybe svojej duše preč od života, zatiaľ čo ekonóm sa so všetkými druhmi analýz, skúmania a vnímania k životu obracia.

Duchovný pohľad na zákony reinkarnácie a posmrtného života ukazuje veľký vzájomný vzťah, ktorý ako pohyb kyvadla spája dve úrovne, vedomý pohľad dovnútra a vedome zvolený vonkajší pohľad. Vzťah je skutočne ako výkyvy kyvadla. Najmä falošné sebaponorenie môže viesť k arogancii v podnikaní a naopak, tvrdý vonkajší život so všetkými jeho výkonnostnými požiadavkami a nervovým prepätím vedie k úniku ľudského vedomia dovnútra. Falošná spiritualita v každom prípade nespája tieto dva svety, ale vyzdvihuje vo veľkých výkyvoch kyvadla materializmus až do arogancie. Vo falošnej spiritualite sú dokonca zasiate skryté semená ekonomického kolapsu.

Napreduje aj budovanie interiéru nových domov.

Demonštrovať pohľad dovnútra môže malá ukážka textu Kurta Tepperweina, ktorá vytvára čistý únik zo sveta a v každom smere vytvára novú ilúziu. V zásade je vždy rizikom tlmočiť iného interpreta duchovného života alebo ho dokonca kritizovať. Nevyhneme sa výčitke, že sa človek povyšuje a ostatných ponižuje a často je vyvolávaný dojem neznášanlivosti. Ale ak niekto pozná duchovné svety, nie je vari spoluzodpovedný aj za to, čo robia iní? Nebol by pre všetkých ľudí v súčasnosti povinný vecný dialóg, ktorého stredobodom by neboli ľudia, ale diskusia o tom, ako chápať spiritualitu, aké rozdiely, aké dôsledky a aké účinky vyplývajú z jedného alebo druhého konceptu? Vedomý si toho, že práve toto pojednanie prinesie veľa kritiky a bude mi vyčítaná neznášanlivosť, stále cítim povinnosť, uviesť moje vnímanie.

Kurt Tepperwein uvádza k téme „Ako sa dostať od myslenia k vnímaniu“ napríklad nasledovné vyjadrenie:

Len si uvedomte, akú cenu platíte, keď stále premýšľate. Pretože keď stále premýšľate, ste v mysli a teda v identifikácii ega. Nemôžete byť online a nechať sa viesť univerzálnou múdrosťou. Keď stále premýšľate, je linka na príjem vnímania obsadená a vy musíte robiť rozhodnutia z obmedzenej a obmedzujúcej mysle so všetkými možnými druhmi chýb. Pokiaľ stále premýšľate, myseľ s egom vytvára ja-život. Takto svoj život naozaj nežijete.“ 1) Úryvok z YouTube videa „Ako sa dostať od myslenia k vnímaniu“ – Kurt Tepperwein uverejnené dňa 31.12.22

Vedomé odvrátenie sa od života sa deje prostredníctvom eliminácie myslenia. Vedie to k pohľadu dovnútra, ktorý si zamieňa nevedomé väzby so sebou samým. Pojem ja sa nezdá byť podstatným v zmysle skutočného myšlienkového a duchovného obsahu, v zmysle bytia, ktoré skutočne existuje v duchovnom svete, ako to ešte pociťovali veľkí filozofi. Odstránením myslenia sa tiež eliminuje myšlienka vo svojej bytostnej existencii. Kurt Tepperwein tak prichádza k záveru, že si stačí spomenúť na vnútorné božské ja a tak môže dôjsť k sebarealizácii. Hoci veľkí učitelia ako Aurobindo a Šivánanda vyučovali pokoj v myslení, kontext sa javí veľmi odlišný, pretože títo majstri vedeli veľmi dobre rozlíšiť medzi procesmi myslenia a bytostnou existenciou, ktorá napríklad spočíva v myšlienkach, a ktorú Platón a aj mnohí iní filozofi označovali ako skutočnú realitu.

Na rôznych miestach v Slnečnej oáze sú skúmané a rozpracovávané duchovné otázky.

Ak teraz niekto nasleduje tento spôsob, nazvime to vzdania sa seba , ktorý učí Kurt Tepperwein, zredukuje sa ľudský vývoj časom na zdanlivo božský vnútorný život, ktorý sa ale prísne vzaté znovu derie nahor do vedomia so svojou hlboko uloženou, nazhromaždenou a skrytou emocionálnou existenciou, teda s čisto zviazanou karmickou časťou. Neposilňuje sa obsahovo duchaplné ja, ale ako domnelé ja vystupuje nazhromaždené, skryté vedomie prianí a snov. Týmito a mnohými inými dnes vo svete modernými meditáciami a kontempláciami vzniká dokonalé odpútanie sa od účasti na svete. Celkovo tieto formy vzdania sa seba a tendencie stiahnuť sa do neznámeho vnútorného života majú nemalý vplyv na situáciu vo svete. Kozmická rovnováha je tiež narušená, pretože sily, ktoré sa používajú na silnú mystiku, sú uberané zo svetového tvorstva . V celom energetickom správaní sveta a v tichu duše sa prejavuje veľký výkyv kyvadla smerom k materialistickému svetu. Falošné odvrátenie sa od sveta a zdanlivé osvietenie najviac podporujú ekonomický kolaps. V dôsledku toho, že sa mnoho ľudí uchyľuje do skupín s pseudo-duchovnými prístupmi, dochádza k veľkým výkyvom kyvadla, ktoré stále viac podnecujú skutočné zrútenie ekonomiky. Umelá inteligencia je naďalej dôsledkom nedostatku samostatného a integrujúceho budovania vedomia. Človek, ktorý sa dnes napríklad pripravuje na povolanie chirurga, musí priniesť úžasné obete pre svoju odbornú spôsobilosť. Aj keby jazdil na inteligentnom aute, nikdy sa mu nepodarí stať sa tak silným materialistom ako ten, kto zredukuje svoje myslenie a údajne vo svojom vnútornom živote objaví seba.

Vety Kurta Tepperweina by sa dali formulovať trochu inak, aby boli začlenené do integrity existencie. Mohli by sme ich formulovať nasledovne:

Myšlienka je bytostná existencia. Túto myšlienku v jej čistej a krásnej forme nemôže jednotlivec ľahko rozpoznať, pretože jeho myslenie je ovplyvnené pocitmi a pudmi. Z tohto dôvodu musí v prvom rade všetky myšlienkové predstavy rozvíjať usporiadaným a logickým spôsobom tak, aby už viac nepodliehali emóciám a pudom. Nakoniec by tieto myšlienkové predstavy nemal odstraňovať, ale skôr by mal skúmať ich základný obsah, skutočný myšlienkový obsah. Keďže jedinec vykonáva túto činnosť v rastúcej miere, spoznáva myšlienku ako skutočnú bytostnú existenciu a spoznáva vývoj, ktorý sa z nej neustále formuje. Vnútorný život, ktorý je uložený v organickom a do ktorého by sa mystik tak rád ponoril, sa však musí rozhodne stiahnuť, pretože v ňom, ako hovorí Bhagavad Gíta, sa skrýva veľké nebezpečenstvo mahabhaya.” 2) Bhagavad Gíta používa výraz mahabhaya v 2. kapitole, verš 40.

Keď človek čoraz viac rozvíja myšlienku v jej bytostnej existencii, získava prostredníctvom nej postavenie sprostredkovateľa medzi svetom a duchom. Nájde si nový vzťah k peniazom.

Ekonomika budúcnosti

Počas Umeleckých dní sa pozornosť upriamila aj na ekonomiku.

Ekonomická aktivita sa v budúcnosti bude rozvíjať veľmi pomaly. V prvom rade je potrebný skutočný zmysel pre hodnoty. Na to potrebuje jedinec konkrétne myslenie a na základe tohto konkrétneho myslenia si musí vyvinúť dostatočný cit. Napokon, obchodovanie s tovarom vo vzájomnej výmene, či už za peniaze alebo pri výmennom obchode, si vyžaduje solídny odhad vlastnej hodnoty produktu, ako aj partnera, ktorý tento produkt akceptuje. Myslenie v konkrétnej a pevnej forme je v biznise prelomové.

Okrem toho existujú hodnoty, ktoré sa už nemerajú priamo na produkte. Tie sa prejavujú napríklad v schopnostiach jednotlivca, ktorý spolu s produktom transportuje duševný dar. Napríklad v umení sa objavuje nielen čisto vonkajšia maľba, ale v stvárnení dospieva myšlienka do živej formy a odovzdá sa svetu ako hodnota, za ktorú sa vo svete len tak ľahko nedá zaplatiť. Myšlienkové hodnoty môžu a musia sprevádzať ľudskú existenciu aj v budúcnosti. Nemôžete si ich kúpiť za peniaze. Skôr vyžadujú zo strany toho, kto dar myšlienkovej povahy prijíma, zodpovednosť.

Nadchádzajúci rok prinesie v podnikaní veľké prekvapenia. Nemecko smeruje k fatálnemu ekonomickému kolapsu, pričom kľúčové postavenie Nemecka bude mať mimoriadny vplyv na ostatné krajiny. V dôsledku toho sú nepriamo veľmi pravdepodobné aj kolapsy v iných krajinách. Taliansko sa zorganizuje ľahšie ako Nemecko, najmä pokiaľ ide o vzájomnú svojpomoc. Ekonomika v Taliansku sa však blíži ku koncu.

Budúca vízia skutočnej hospodárskej činnosti musí byť úplne nová a musí ju sprevádzať vysoko spoločensky prijateľná myšlienka.

Peniaze točia svetom.
Nie, nikdy to tak nesmie byť.

Myšlienka vytvára bratstvo.
Jeho svetlo integruje peniaze.

Nasleduje pokračovanie.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Úryvok z YouTube videa „Ako sa dostať od myslenia k vnímaniu“ – Kurt Tepperwein uverejnené dňa 31.12.22
2 Bhagavad Gíta používa výraz mahabhaya v 2. kapitole, verš 40.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *