Duch doby a fenomény doby
Prognóza pre rok 2023 – časť 4a

Zverejnené 1. januára 2023

Tento článok by sa mal čítať pre 4. časťou, aby bolo možné lepšie porozumieť tam uvedeným výpovediam o fenoménoch doby.

Autor: Heinz Grill

Zdravá aktivita, ktorá je dnes žiadaná zo strany duchovného sveta a tiež od duší prebývajúcich v kozme, od ľudí, ktorí sú nebohí, spočíva v tom, rozpoznať a pochopiť takzvané fenomény doby v ich takpovediac neznesiteľnej zvrátenosti a prinášať do sveta konanie na základe dobrých ideálov v zmysle toho najlepšieho ducha doby. Pojem duch doby charakterizuje filozofiu Georga Friedricha Wilhelma Hegela (1770-1831), ktorý vo svojej idealistickej filozofii hovoril o duchu, ktorý sa tiahne celými dejinami, o duchu sveta. Rudolf Steiner označoval tohto ducha doby vo význame duchov prapočiatku ako takzvaného archē. Hegel mieni, že objektívny duch sa odráža v určitej dobe a jej prejavoch a Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) považuje ducha doby za prevládajúcu duchovnú stránku istej doby. Žiaľ, tieto pojmy sa ľuďom medzičasom odcudzili a pod duchom času mnohí chápu módne trendy v životnom štýle a povrchné zvyklosti v myslení.

Fenomény doby podliehajú veľkým výkyvom a sú vnímateľné vo vonkajšej skutočnosti. Duch doby je však tajuplnou dimenziou, ktorá sa dá veľmi presne objasniť prostredníctvom poznania. Úlohou spirituality je spoznať tohto ducha doby a z tohto poznania sa vyjadrovať o budúcnosti.

Ktorý fenomenálny vonkajší duch to je, ktorý dnes svojrázne pulzuje v sieti klamstiev a štylizuje pravdu za lož a nepotrebné za nutnosť? Poznanie tohto fenoménu doby a takzvaného zla otvára mnoho dverí ku iniciatívnemu konaniu, ktoré otvára základňu pre budúcnosť. Mnohé osoby spoznali v posledných dvoch rokoch nedostatky doby a pokúšali sa ich korigovať statočným úsilím. Takmer žiadna z týchto aktivít v podobe demonštrácií, oznámení, verejných prehlásení a zverejňovania korektných informácií sa nedokázala presadiť a vznikali rôzne hlboké depresie a zúfalstvá. Aký fenomén vládne tejto dobe, ktorá je zjavne akoby nepremožiteľná? Čo a aké tiché tajomstvá prebiehajú v ľudstve pri súčasnom toku udalostí?

Dnešným vládcom času, ako už bolo napísané vo výhľadoch k predošlým rokom, je tienistá postava v kozme, ktorá je skutočne viditeľná pre duchovne školený zrak. Mohla sa rozvinúť, keďže kedysi žili ľudia, ktorí vo svojom živote uskutočňovali vskutku také priemerné a nízke činy a ktorí zanechali ohromné množstvo klamstiev nejasneného pôvodu, že úplne stratili svoje duše a preto nemohli po smrti v kozme nájsť svoje miesto. Tajomstvom, prečo ešte stále existujú, je dané tým, že práve tieto osoby sú najviac uctievané a ctené. Nič bolo pozdvihnuté na dobro.

Tieto tienisté postavy naďalej pôsobia prostredníctvom najrôznejších ľudí, ktorí otvorene šíria klamstvá, zlobu a úmysel zničiť svojich blížnych a dokonca všetky národy. Tí sú vo svojich dušiach tiež tak obmedzení a zbytoční, že dokážu prežívať len prostredníctvom zla voči iným. Počet ľudí, ktorí napríklad potrebujú tretiu svetovú vojnu, aby zakryli všetky svoje ničomnosti, nie je vôbec malý. Vo svojom vlastnom svete si želajú vināśa, zničenie, túžia po čo najväčších konfliktoch a v nevedomí tak do kozmu vysielajú tienisté postavy, ktorý zakrývajú slnko a ničia všetku morálku. Existujú ľudia, ktorí navonok hlásajú dobro a vo vnútri potrebujú zlo a práve títo ľudia jedinečným spôsobom utvárajú súčasný fenomén ducha doby a z neho prameniace problémy. V neposlednom rade sú od týchto vnútorných silových pôsobení národa závislí politici a to oveľa viac, než by si niekto pomyslel.

Napokon je ešte tretia moc, ktorá má pri štúdiu zla rovnako zásadný význam. Ľudstvo a určité veľmi egoistické a mocenské záujmy utvárajú fenomény, ktoré sú povýšené za skutočnosť. Skutočnosť, ktorá je týmto spôsobom utváraná, nie je ozajstná, ale je utváraná, je tvorená a ako konštrukt skutočne získava určitú realitu. Tým, že ľudia sú postavení pred skutočnosť, ktorá síce neexistuje, no o ktorej sú presvedčení, že existuje, spolupracujú mnohí na tejto tienistej postave ducha doby a vytvárajú prekvapujúce agresie. Hovorí sa o núdzi, ktorú vyvoláva klíma a tým sa vytvára úplne neprimeraný pocit. Pocit sa zrazu stáva realitou a napokon sa dá merať. Kozmická bytosť v tieni vināśa, zničenia, získava týmto spôsobom realitu a vládne dobe.

To nereálne, čo existuje na čisto projektívnej báze, presvedčivo žije a tróni nad dobovým dianím. Účinok týchto vplyvov sa dotýka ľudskej schopnosti myslenia a postupne celkového vzťahového správania. Jednotlivec si viac nedokáže dostatočne tvoriť logické predstavy a z nich potrebné cítenia. Jeho celková duševná rovnováha je ako veslársky čln hodený do vysokého vlnobitia. Dôsledkom prameniacim z tohto ducha doby je nevyhnutné trieštenie vzťahov. 1)Fotografia k článku: Pohľad z Naone na horské pásmo pohoria Adamello.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Fotografia k článku: Pohľad z Naone na horské pásmo pohoria Adamello.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *