Liečivé účinky jogovej pozície saumukhyasana

Túto pozíciu, s dohora zdvihnutým trupom ako aj nohami, nazývame všeobecne navasana, alebo poloha loďky. Tým, že tu cvičiaci nevedie ramená v smere ku kolenám, ale vydvihne ich bezprostredne nahor ponad hlavu, mení celkové základné usporiadanie navasany a vydáva sa, obzvlášť trupom, do vzdušnej rovnováhy. Určitá veselosť (jarosť), ktorá zdôvodňuje názov saumukha – v preklade jasná tvár, sa skrýva v tejto vyvýšenej pozícií plnej napätia.

Posilnenie tela a duševná impresia

Liečivý účinok jogovej pozície nevzniká prostredníctvom diferencovanej a zmysluplne nasadenej svalovej činnosti a pre ňu typického spevňovania, ale celkom zvláštne, prostredníctvom impresie, prostredníctvom duševného dojmu, ktorý navonok demonštruje určitú utvorenú formu ako obraz a zároveň ju vedie dovnútra ako skúsenosť. Každé cvičenie má vždy telesnú dimenziu, ktorá väčšinou je prístupná skúmaniu a zmyslovo vnímateľnej skúsenosti a preto sa vyznačuje najrozličnejšími liečivými účinkami. Pri vykonávaní každého cvičenia sa celkom prirodzeným spôsobom podporuje práca s jednotlivými svalmi a preto možno vždy hovoriť o posilnení svalového aparátu, o masáži orgánov a prepracovanej aktivácií väzivových tkanív. Impresia, ktorá prebýva vo vnútri ako duševné tajomstvo ásany a ktorá je spojená so skrytým prúdom energie, takzvaným prúdom prána alebo inak vyjadrené, ktorá je spojená s pôsobením éteru, ostáva v modernej dobe, ktorú možno označiť ako materialisticky orientovanú, opomínaná alebo nedostatočne prístupná pre vedomie.

Intenzívnejšie liečivé pôsobenie na psyché a ďalej dokonca na fyzickú oblasť však vzniká, keď sa jednotlivému človeku podarí svoj celkový vývoj, telesný ako aj duševný, previesť do nasledujúcej dimenzie pokroku. Impresia znamená vlastne sprostredkovať dojem, dojem na vlastný vnútorný duševný život. Každá ásana má vnútorný obraz a tento pôsobí na vnútorný, skúsenostný horizont vedomia a vyžaruje navonok, so špecifickým estetickým vyjadrením. Ten, kto pozoruje obraz cvičenia, získava na základe jeho vyjadrenia duševný dojem. Každá pozícia preto poskytuje impresie, a tie, keď sa dobre vydaria, nesú liečivé účinky so subtílnym a predsa intenzívnym charakterom.

Die Ausführung der Stellung

saumukhya asana EiweissstoffwechselPri  saumukhyasana sedí cvičiaci relatívne úzko na svojich spodných sedacích svalov a vystiera nohy, ako aj celý trup a ruky hore, do formy otvoreného uhla. Zdvíhanie sa v smere nôh, aj hlavy nastáva z najspodnejšieho centra, z muladhara cakra a prúdi až do stredu hrudníka, do oblasti srdcového centra. V tomto strede hrude zažíva cvičiaci skutočne jasné a svetlé cítenia a nemôže napriek napätiu, ktoré pozícia vyžaduje, potlačiť náznak úsmevu na perách. Zdvih, ktorý ústi do končekov prstov, zospodu hore, so zdôraznením hrudnej chrbtice, vedie k pocitu jasnosti.

Pľúca a fixovanie vedomia na telo

Sú to pľúca, primárne dýchacie orgány, ktoré sa zdvíhajú akoby z uväzneného stavu do  vymanenia sa z tela a sú oslovené týmto oslobodením. Ako veľmi sú tieto pľúca nútené napätiami v oblasti pliec a šije a tiež vplyvom melancholicky depresívnych pocitov do istého druhu ťažoby a nálady impresionizmu. S týmito pocitmi, ktoré pľúca samotné vo svojom silnom telesnom fixovaní vyžarujú späť do vedomia, vzniká pocit, ktorý možno dnes naozaj pomenovať ako príliš silné uväznenie v tele.

Napätie, ktoré teraz vyžaduje cvičenie, by chcelo pri počiatočnom vykonaní cvičiaceho okamžite udirigovať späť do ťažoby a do ochabnutia a  v dôsledku tejto slabosti mu zamedziť ten oslobodzujúci zážitok. Ak však cvičiaci akceptuje tieto napätia ústiace až do chvenia tela nepovšimnuto a jasne, zachová si odvážnu výdrž, zažije jasné oslobodenie s tichým úsmevom. Prenechá svoje pľúca, ktoré boli kvôli ťažkému dychu každodenného stresu ako uväznené, na moment slobode a temnotu tela prenikne dotyk svetla.

Pľúca sú najchladnejšie orgány tela a vykazujú telesnú teplotu, ktorá väčšinou nedosahuje ani 36 stupňov. Brušné orgány, v ktorých prebieha aktívna látková premena s procesmi spaľovania, sú spravidla teplejšie ako oblasť pľúc, v ktorých sa uskutočňuje výmena kyslíka a oxidu uhličitého. Keď je niekto smutný, keď sa sám príliš sťahuje dovnútra, alebo sa psychicky veľmi chráni, drží svoj dych v úzkych hraniciach a upadá do stavu istej melanchólie. Stáva sa pesimistický a nedokáže sa viac svojimi zmyslami tešiť z účasti vo svete. Táto kondícia, ktorá nie je zriedkavá, ale naopak, je v materialistických časoch do určitej miery akoby automaticky naprogramovaná, vedie k úzkostiam, nedostatočnej radosti zo vzťahov a následkom toho k oslabeniu budujúcej (pozn. preklad. anabolickej) látkovej premeny. Pľúca sú tie orgány, ktoré môžu ľudí príliš silne viazať na zem. Spomeňme skutočnosť, keď sa pri narodení pľúca prostredníctvom komplikovaných enzýmových procesov otvoria pre dýchanie. Toto otvorenie pre dych charakterizuje prvý vzťah k svetu.

Oslobodzujúci účinok pozície saumukhyasana prostredníctvom zmyslovej radosti

Vo variácii pozície navasana so zdvihnutými hornými končatinami cvičiaci oslobodzuje svoje pľúcne orgány a navonok zažíva zmyslovú radosť. Jasný úsmev vzniká prostredníctvom skúsenosti, že fyzické telo v jeho napätiach a odporoch nie je až tak dôležité a že vedomie ho napokon zo stredu na pár okamihov prekonáva. Počas tohto procesu zdvíhania a aktívneho smerovania zmyslov navonok, ktoré nastáva prostredníctvom pozorovania tela a s pomocou bdelých, zúčastnených očí, sa dych oslobodzuje z úzkosti a stáva sa ľahký. Dych, ktorý sa takýmto spôsobom stáva slobodný, umožňuje intenzívne rozvinúť účinky tepelného éteru, alebo vo vzťahu k prúdom prána1)Sanskritské slovo vyana znamená v preklade dych, dotyk. Vyana je jedna z hlavných piatich pránas, ktoré sa spomínajú v jogovej literatúre. Vyana znamená “rozširujúci sa vzduch”. rozvíja účinky viyana – prúdenia v centre srdca.

Toto aktivovanie prenikajúcich a prúdiacich účinkov tepla z profylaktického hľadiska predchádza degenerácii buniek. Každá bunka tela potrebuje, aby teplo účinkovalo až ku jej jadru, avšak nie prostredníctvom pasívneho privádzania tepla, ale prostredníctvom vhodných, zmysluplných aktívnych výkonov. Čo to znamená, keď človek na pár okamihov slobodne vníma svoje telo a napriek tomu vytrváva vo veľkej telesnej aktivite? S týmito skúsenosťami v saumukhyasana pociťuje cvičiaci, že sa účinky tepla nezvyšujú výlučne len prostredníctvom telesnej aktivity, ale že prostredníctvom na okamih slobodného zažívania tela môžu preniknúť do organickej hĺbky. Telesná aktivita pri súčasnom bdelom prehľade a slobode vedomia prináša prvú skúsenosť s účinkami éteru (alebo viyanaprána), ktoré prúdia do stredu srdca.

svanasana – pozícia psa

Protiklad k tejto variante pozície navasana predstavuje pozícia svanasana, takzvaný pes, ktorá sa praktizuje ako východisková a tréningová pozícia pre rôznorodé cvičenia. Zatiaľ čo sa pri saumukhyasana  zmysly jasne otvárajú dovonka, obracia sa pri svanasana pozornosť hlbšie na telesnosť. Istým spôsobom sú pri tejto pozícií s tvárou dole, adho mukha svanasana, zmysly viac absorbované telom. V čiastočne pasívnom a čiastočne aktívnom rozpínaní sa vydáva cvičiaci do trojuholníkovej pozície. V adho mukha svanasana sa celá zadná strana tela rozpína prevažne excentrickým spôsobom. Pľúca sa v tejto pozícií sotva môžu rozvinúť k voľnému dychu. Impresia pozície adho mukha svanasana preto tvorí určitý protiklad ku saumukhyasana, pri ktorej sa dych môže relatívne spontánne a ľahko oslobodiť. Vo všeobecnosti sa energia prána zhromažďuje do druhého centra, vedomie je však oslovované len málo progresívnym spôsobom.

Nebezpečenstvo viazania zmyslov príliš hlboko dovnútra na telo a nebezpečenstvo straty zmyslového podieľania sa a zmyslovej radosti na vonkajšku, by mohlo vzniknúť pri úplne jednostrannom, telo zdôrazňujúcom spôsobe praktizovania jogy. Jogové cvičenie preto dnes vyžaduje popri jeho praktickom vykonávaní aj na poznatky orientovaný rozvoj a bezpodmienečnú pozornosť pre čo možno najkrajšie estetické formovanie.

Pôsobenie dýchacích a zmyslových procesov na látkovú premenu bielkovín

Spôsob rozvoja poznania, ktoré zmysly nevyníma, ale ich zahŕňa, pôsobí popri procesoch dýchania a  výživy celkovo tiež na orgány látkovej premeny; obzvlášť na spôsob syntézy bielkovín. Vo vedných odboroch výživy je známe, že proces železa a proces síry vplývajú na modelovanie bielkovín v trávení a primeraná výživa pomáha predísť príznakom nedostatku. Ako sa však vo vzťahu k výžive prejaví, keď si niekto osvojí na vedomie orientované zmyslové procesy a myšlienky? V akom vzťahu k látkovej premene a ku komplikovanej syntéze bielkovín stojí to, kto akým spôsobom dýcha ? To, či dýchame do hĺbky, alebo plytko, alebo to, či sa v toku vzdušného elementu nachádzame voľne alebo v napätí, zaujíma dnes síce neznámy, ale aj tak dôležitý význam pre celkové anabolické a rozkladné procesy látkovej premeny.

Dýchací proces sa dnes takmer výlučne posudzuje ako medicínsky hodnotný v zmysle zásobovania kyslíkom. To, že jemnejšia kvalita, svetlá sloboda a otvorená šírka, ktorá sa získava v dychu, má zvláštny význam práve pre procesy látkovej premeny a ich budujúce, substanciu zachovávajúce posilnenie, sa dnes, v časoch, keď platia len faktické, materiálne posudzovacie kritériá, ponecháva takmer úplne nepovšimnuté. Ešte menej ako proces dýchania je však známy myšlienkový a zmyslový proces. Tento sa totiž svojim presvetľujúcim pôsobením veľmi určujúco podieľa na syntéze bielkovín a ich kvalitatívnom modelovaní. Tak, ako človek môže formujúco ovplyvniť svoje myslenie a kontroluje svoje zmysly, avšak predsa ich bdelo smeruje do okolia, pokračuje tento proces dovnútra, prostredníctvom takzvaného éterického tela a riadi najjemnejším spôsobom telesné diania. Zmyslový proces, ktorý preberá najrozličnejšie impresie a myšlienkový proces, ktorý ich spracováva, utvárajú veľké, pre látkovú premenu dôležité formujúce štruktúry. Syntéza bielkovín vyžaduje toto formovanie, aby mohla prebiehať harmonicky, zdravo a  zodpovedajúco vývoju.

Rozličné impresie oboch pozícií

Obidve cvičenia, poloha balansovania v sede, ako aj pes, popisujú pozíciu uhla, len s tým rozdielom, že saumukhyasana  smeruje hore a  otvorene navonok a svanasana  sa viac uzatvára a orientuje sa dovnútra. Impresie, ktoré pozícia vyjadruje svojím obrazom, a ktoré pôsobia prostredníctvom vnímajúceho zmyslového procesu na vedomie a na nevedomie, majú na tvorbu tepla v celkových procesoch látkovej premeny a tým na telo veľmi silný vplyv.

Saumukhyasana podporuje povzbudzujúce a oslobodzujúce pôsobenie na pľúcne orgány a srdce a mala by byť celkovo častejšie praktizovaná pre rozvoj takzvaného tepelného éteru v srdci a v pľúcach a zažívanie otvorenej zmyslovej radosti. Tento účinok vzniká sekundárne vďaka priamej telesnej aktivácii, ale primárne vďaka impresii, ktorú sprostredkuje vydarené vykonanie.

 

 

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Sanskritské slovo vyana znamená v preklade dych, dotyk. Vyana je jedna z hlavných piatich pránas, ktoré sa spomínajú v jogovej literatúre. Vyana znamená “rozširujúci sa vzduch”.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *