Zvýšenie imunitnej kompetencie prostredníctvom cvičení rozvíjajúcich vedomie

Od Heinza Grilla:

Obraz koronavírusu zhotovený pomocou elektronického mikroskopu

V protiklade s baktériami, vírusy nie sú pre zvyčajné mikroskopické vyšetrenie priamo vyšetriteľné, zistiteľné. V elektronickom mikroskope sú zistiteľné náznaky, oporné body, ktoré umožňujú urobiť záver o prítomnosti vírusu. Predsa však ostáva vírus, ako je napríklad zobrazovaný pri korone, so špicatými vrubmi a telom, čisto modelovým vyobrazením.

Porovnávacie pozorovanie voči vírusom besnoty, ktoré u človeka a zvieraťa môžu spôsobiť nebezpečnú a obávanú chorobu besnoty, vedie ďaleko späť do veľmi dávnej doby dejín ľudstva. Už v gréckej antike, v dobe Themisona, 125 rokov pred Kristom, bol celý rad náznakov o besnote a o nebezpečí jej nákazy, ktorá sa zo zvieracej ríše môže dostať na človeka. Boli tu teda už vtedy vírusy, ktoré však vtedy nemohli byť označené týmto pojmom. Možnosti nákazy a prenosu však už boli z pozorovania veľmi dobre známe.1) V bunkách napadnutých vírusom existujú zmeny viditeľné elektrónovým mikroskopom, ktoré sú považované za patognomonické, teda charakteristické a špecifické pre zasiahnutie vírusom. Napríklad negri-telieska pri ochorení na besnotu. Sú to vo vnútri bunky sa nachádzajúce “vírusové fabriky”. Následné morfologické prejavy, ktoré vírus svojimi akciami v bunke spúšťa, sú zobraziteľné.

Duchovné bádanie o vírusoch prináša viac do popredia takzvanú bytosť ako skutočný, substančný komponent. Čo je to “bytosť”? Rozlišovanie medzi niečím vnútorným a vonkajším, medzi neviditeľnou, metafyzickou a hlbšie spočívajúcou časťou a vonkajším, fenomenálnym, rozpoznateľným, alebo aspoň na reakciách odčítateľným mechanizmom pôsobenia je vlastne diferencovaním medzi bytosťou a jej zjavom, prejavom. Keď hovoríme o bytosti, je tým myslený vnútorný, takzvaný astrálny prazáklad nejakej veci, ktorý tvorí základ každej fenomenálnej skutočnosti. Bytosť besnoty je silne agresívna, takzvaná “mesačná bytosť”, takmer ako keby mesiac s jeho striebristým kosákom ukazoval peniace obrysy a kúsavé zuby.2) Keď je mozog zasiahnutý množstvom vírusov besnoty (lat. rabies vírusy), vzniká čiastočne prudká symptomatika s nekontrolovateľnými záchvatmi zúrivosti a besniacim hnevom (latinsky rabies). Následne nastupujú bolestivé kŕče svalstva hltana, ktoré znemožňujú prehĺtanie a nechávajú z úst tiecť sliny. Napokon prichádzajú pokračujúce ochromenia, ktoré na konci znemožňujú dýchanie. Skutočne existujú planétam zodpovedajúce najrozličnejšie vnútorné výrazové formy, alebo teda, keď ich pomenujeme jednoducho, najrozličnejšie bytosti.

Obežnica Zeme – Mesiac a vírusy

Všetky vírusy sú formované mesiacom a vybavené vlastnosťou, že samé nedokážu vytvoriť žiadnu vlastnú svetlú existenciu. Žiaden vírus nemá svoj skutočne vlastný metabolizmus. Potrebujú preto hosťovský organizmus, s ktorým sa potajme symbioticky spájajú, aby mohli rozmnožiť svoje polovičné bytie a získali opodstatnenie svojho bytia v rámci sveta živých. Koronavírus nie je zďaleka tak agresívny ako vírus besnoty. Nepôsobí neurotropne, ale skôr v priestore nosa, hltanu a pľúc. Ak niekto pozoruje tento vírus metafyzickým spôsobom, to znamená zodpovedajúc jeho bytosti, ako sa javí, tak bude udivený jeho chýbajúcou zubatosťou a celkovo jeho bledým, tlmeným zjavom. Navonok nepôsobí ako vysoko agresívny, ale skôr zahaľujúci, plazivý, pomaly špiniaci človeka. Predsa je však úplne cudzorodým telesom a stavia sa voči zdravému vývoju prebiehajúceho života.

Bledé svetlo mesiaca pôsobí prenikavo. Podporuje nespútaný rast a rozmnožovanie.

Vírus besnoty vznikol v čase, keď človek prvýkrát mohol vykonávať svojrázny objav a to sa prejavilo v zvrhlom pokušení k pohodlnosti. Až do obdobia antiky bol pôžitkársky svet pohodlnosti pre človeka absolútne nepotrebnou skutočnosťou, tak nevhodnou, ako keby dnes niekto chcel iba ostať ležať v teplej posteli a vyhýbal sa každej aktivite. Avšak tým, že človek objavil pohodlnosť a naučil sa jej oddávať s emocionálnymi pocitmi slasti, zoslal skutočne na svetové tvorstvo ničivú silu a do zvieracej ríše vstúpil vírus, ktorý spôsoboval prudké ataky na nervový systém s agresivitou a bojmi, ktoré spôsobovali až nevyhnutnú smrť. Vírus nebol vyslaný zo zvieraťa na človeka, ale vznikol na základe správania, ktoré priniesol ľudský vývoj, potom prešiel tento vírus do zvieracej ríše a odtiaľ znovu späť k človeku.

Koronavírus a jeho duchovné pozadie

Existuje ďalšia vlastnosť v ľudskom bytí, ktorá veľmi apeluje na pohodlné a zvrhlé povahové sily, a tou je sklon stiahnuť sa zo zodpovedného konania, zo začatého projektu alebo z organizovaného tímu. V duchovnom školení sú tieto stiahnutia sa dostatočne známe. Pokiaľ môže účastník prijímať sympatické a budujúce energie, ostáva v pozitívnom a zúčastnenom naladení, no od toho momentu, v ktorom by musel niesť dôsledky v zmysle prekonania negatívnych vlastností u seba a rozvoja podporných, altruistických, úctivých a múdrych postojov, prechádza do stiahnutia sa. Buď odmietne začatý spirituálny smer alebo zaujme malicherný, sebamoralizujúci postoj a vyhovorí sa vo svojom svedomí, že všetky školenia sú príliš náročné a nepoužiteľné pre život. Každopádne veľmi rád prejde do stiahnutia sa a radšej sa bude starať o svoju babičku, než aby riskoval takú trúfalosť a venoval sa ďalej zodpovednej a otvárajúcej sa spiritualite. Slnečný potenciál jeho aktívnej duše ustúpi navonok istému a pohodlnému konaniu.

Čím viac pestujú osoby tieto sklony k stiahnutiu sa zo spirituálnej zodpovednosti a všeobecne zo sľúbených dohôd, o to viac vzniká v celkovom kozme nerovnováha a na jej základe sa musí zrodiť určitá bytosť, v tomto prípade vírus, ktorý sa ako určitý korektív dotkne ľudí. Tie osoby, ktoré si však v stiahnutí sa zabezpečujú svoju vlastnú pozíciu a energiu, nebývajú nikdy choré, zatiaľ čo vírus môže tvrdo zasiahnuť nespočetné množstvo nestranných a slabších osôb.

Mesiac potrebuje slnečnú silu, aby mohla ustúpiť jeho tajomne plazivá a znepokojujúca stiesnenosť. Existujú ľudia, ktorí sú veľmi bohatí, ktorí však v skutočnosti vôbec nežijú, ale kúpu sa v prebytku a pohodlnosti bytia a vyžarujú do kozmu sily svojho života postrádajúceho zmysel. Nemajú nič iné na práci, ako ohovárať druhých a uvoľňovať lavíny projekcií voči tretím osobám. Obrazne ich môžeme popísať takmer ako kosák mesiaca, ktorý má otvorené veľké ústa a pohlcuje všetko zvyšné svetlo. Ich hlavnou myšlienkou alebo zmyslom je pocit, že bez tejto vysávacej sily nemôžu žiť. Pod tým rozumejú sugerovať svoje názory druhým a potajme rozsievať semeno lži. Súčasne sú nenásytní, večne hladní a vyzbrojení vedomím nechutnej prefíkanosti. Koronavírus sa rozvinul z tejto bázy manipulácií. Preto sa dá povedať, že primárne generuje vírusy ľudstvo, a nie príroda.

Cvičenia pre rozvoj nosných síl vedomia

Slnečná sila nevzniká len cez vonkajšiu expozíciu slnku. Aj tá je rovnako cenná, lebo môže povzbudiť imunitný systém a potlačiť osobité, cudzie riadenia, ktoré spôsobujú prenikanie vírusov až do riadiacich systémov bunky. Správnu slnečnú silu by sme však mali získavať prostredníctvom rozvinutého vedomia. Keď sú dostatočne rozvíjané myšlienkové sily so vzťahom k citom, začína v človeku svietiť istá sila, ktorá je podobná slnku. Je to akoby sa v indivíduu zapálila lampa. Bledé svetlo, ktoré spôsobuje vírus, ustupuje svetlému, bezprostrednému žiareniu.

Cesta pre tento aktívny rozvoj vedomia nestrpí žiadne stiahnutia sa, lebo vyzýva k aktívnemu vecnému nadväzovaniu vzťahov. Intenzívne zaoberanie sa s obsahmi, výdrž k aktivite, logické a objektívne pozorovania, sila reflexie a konkrétna myšlienková práca pôsobia mimoriadne posilňujúco. Túto aktivitu, pokiaľ je vykonávaná vo forme pravidelného cvičenia, možno označiť ako formu cvičenia vedomia, alebo cvičenia duše. Cvičiaci si stanoví cieľ na najbližšie tri dni, že bude kognitívne študovať určitú tematiku, až kým príde k hĺbke vnímania a k prvému vnútornému náhľadu. Otázka, ktorá sa tak často kladie, či je naozaj koronavírus taký nebezpečný, ako sa propaguje, alebo je neškodný, vyžaduje rýchlu odpoveď experta. Tým však, že si jednotlivec naozaj osvojuje myšlienky o obraze choroby a o víruse, získava na základe tohto fenoménu, ktorý už viac nezažíva ako ohrozenie, ale učí sa ho spoznávať, skutočnú silu imunity a nebude ostávať napríklad len v úzkostlivom stave stiahnutia sa, ale naopak, postaví sa do života s pocitmi istoty.

V knihe „Cvičenia pre dušu“ som opísal objektívny proces poznávania. Ak človek tieto cvičenia starostlivo vykonáva a rytmicky ich integruje do života, posilnia jeho slnečnú nosnú silu vedomia a táto vedie k priaznivejšej imunitnej schopnosti.

Prosím pozrite si aj článok Koronavírus: konfrontácia so strachmi a sugesciami posilňuje obranyschopnosť

Anmerkungen

Anmerkungen
1 V bunkách napadnutých vírusom existujú zmeny viditeľné elektrónovým mikroskopom, ktoré sú považované za patognomonické, teda charakteristické a špecifické pre zasiahnutie vírusom. Napríklad negri-telieska pri ochorení na besnotu. Sú to vo vnútri bunky sa nachádzajúce “vírusové fabriky”. Následné morfologické prejavy, ktoré vírus svojimi akciami v bunke spúšťa, sú zobraziteľné.
2 Keď je mozog zasiahnutý množstvom vírusov besnoty (lat. rabies vírusy), vzniká čiastočne prudká symptomatika s nekontrolovateľnými záchvatmi zúrivosti a besniacim hnevom (latinsky rabies). Následne nastupujú bolestivé kŕče svalstva hltana, ktoré znemožňujú prehĺtanie a nechávajú z úst tiecť sliny. Napokon prichádzajú pokračujúce ochromenia, ktoré na konci znemožňujú dýchanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *