Bill Gates, jeho aura v zrkadle času

Ak by sme si všímali len vonkajšie slová a zverejnenú biografiu slávneho informatika Billa Gatesa, nedokázali by sme ešte dospieť k fundovanému názoru o osobnosti, čestnosti a o celistvosti jeho psychiky. V každom človeku žijú špecifické genetické základy a k nim sa súčasne s vplyvmi prostredia pridávajú naučené schopnosti. V priebehu života sa v osobnosti vyformuje výraznejšia charakteristika. Bill Gates je považovaný za filantropa, za takzvaného dobrodinca ľudstva.

Veľmi svojsky pôsobí na medicínske chápanie takmer dotieravý zámer Bill Gatesa, zachrániť ľudstvo prostredníctvom očkovania najrozličnejšieho druhu pred chorobami a súvisiacim trápením. Každý druh očkovania, ako je všeobecne vedecky známe, vyvoláva celý rad ďalších kritických, terapeutických a etických otázok a nemalo by byť prekvapujúce, keď popri fanatických nadšencoch očkovania, ktorí ľuďom odopierajú akékoľvek sebaurčenie a zdravotnú zodpovednosť, existujú na druhej strane veľmi hodnoverné argumenty, ktoré očkovanie považujú za kontraindikované pre zdravie.1) Lekár Dr. med Buchwald sa vo svojej knihe “Impfen” (Očkovanie) veľmi kritickým spôsobom zaoberal hrozbami a rizikami očkovania. Vo veľkej miere sa ozývajú nanajvýš pochybné hlasy pri vývoji očkovacej látky proti veľmi sporným koronavírusom. Pôsobí rozhodne veľmi svojsky, keď Bill Gates podporuje očkovacie projekty vo svete, keďže on sám je povolaním informatik a matematik. Nemá medicínske vzdelanie a nedokáže skutočne posúdiť zdravotné riziká.

Pozorovanie aury Billa Gatesa je mimoriadne náročné na koncentráciu. Je to disciplína, ktorá je vhodná pre človeka, ktorý sa venuje duchovnému štúdiu.2) Pri týchto pozorovaniach sa jedná o vyjadrenie názoru autora a nie o trvalú, platnú a záväznú skutočnosť. Pojem aura existuje v ezoterických kruhoch a má opisovať jemnohmotné silové prúdenia, ktoré sú neviditeľné a predsa existujúce v okolí hlavy a celkovo človeka. Tak ako sa pojem aura vyskytuje v medicíne pri patológií epilepsie, kde táto zrkadlí predzvesť záchvatu, tak je u každého človeka skutočne prítomný metafyzický prejav, ktorý je vo vzťahu s fyzickým prejavom, avšak pôsobí subtílnejšie a ostáva pre oči neviditeľný. V jemnohmotnom obale človeka žijú najrozličnejšie myšlienkové obrazy, ktoré myslí, pocity, ktoré ho pohýnajú a napokon pohnútky vôle, ktoré sú základom jeho charakteru. Ten, kto napríklad dlhšiu dobu bezprostredne pozoruje nejakú osobu, nevníma len farbu očí, formy fyziognómie, veľkostné pomery, mimiku a jednotlivé gestá sprevádzajúce jeho slová, ale cíti nevedome a účastne aj tie hlbšie spočívajúce motívy jeho vonkajšieho konania a pozoruje senzibilným spôsobom logiku jeho myšlienkových pochodov. Tým sa veľmi ľahko prenášajú pocity a motívy človeka na iných a dokonca výraznejšie vtedy, keď pozorovateľ preukazuje voči tomto človeku veľmi málo pozornosti. Účinky aury pôsobia nevedome. Jemné prúdenia neustále vrhajú na všetkých okolitých komunikačných partnerov odstupňované svetlo, ako akýsi typ lampy, ktorá má farebné a formu určujúce tienidlo. Prostredníctvom vedomého štúdia tejto aury preberá jednotlivec menej sugescií, manipulácií a nepríjemných účinkov síl, ktoré vychádzajú z človeka, lebo môže pri vedomom vnímaní zažívať realitu dôrazne a veľmi pravdivo. Táto aktivita ale vyžaduje konfrontáciu a objektívne zaoberanie sa s inou osobou. Nevedomé a neuvážené zanietenie v rozhovore a prijímaní informácií v protiklade k tomu neposkytuje žiadnu ochranu pred sugesciami a manipuláciami. Kto preto pristupuje k Billovi Gatesovi ihneď s nepriateľským naladením, podieľa sa rovnako na jeho aure, a tiež sa na nej podieľa aj ten, kto ho hodnotí ako záchrancu sveta.

Ako sa prejavuje aura Billa Gatesa, famózneho matematika, ktorý už v mladom veku dosahoval mimoriadne geniálne výkony a napokon nastúpil na životnú dráhu dobrodinca?

Nad oblasťou hlavy sa objavujú veľmi svojrázne nepokojné prúdenia, ktoré majú veľmi málo formy a tvorivej sily. Tieto nedostatočné pocity formy pôsobia veľmi nelogicky, pretože by sa od matematika dal očakávať spravidla opačný obraz. Odkiaľ pochádza tento nepokoj, ktorý ani ďalej, smerom k strednému regiónu, k hrudnej oblasti, neprechádza do zdravého štruktúrovania? Určitý vášnivý potenciál možno vnímať v hornej a strednej polovici osobnosti tohto filantropa. Celkovo je ale táto horná forma aury viac sústredná a menej vyžarujúca.

Ako významná sa javí tá súčasť aury, ktorá sa pohybuje v spodnejšej oblasti, istým spôsobom, keď sa opis zakladá na vonkajšej telesnej postave, zdola smerom do stredu. Zatiaľ čo oblasť hlavy sa nezatieňuje, iba sa javí nepokojne, tak je naproti tomu práve tá z látkovej premeny vystupujúca súčasť aury mimoriadne tlmená a zatemnená. Vo vyžarovaní geniálneho matematika sa zhora nadol stretávajú protikladné silové prúdenia. Nedokážu sa v strede harmonicky vyrovnávať v pokoji a stabilite.

Aký by bol dnes Bill Gates, keby bol ostal na svojej dráhe informatika, ktorá mu priniesla veľmi veľa úspechu a slávy? Jeho krok, stať sa vo svete filantropom, sa javí ako rozhodnutie, ktoré pramení z karmického, alebo ako sa zvykne hovoriť, z osudového podnetu.3) Na minulý život a tým aj na karmu možno veriť, alebo aj neveriť. V každom prípade sa jedná o oblasť, ktorá sa nedá definovať pomocou fyzických skutočností a bežným spôsobom vedecky preukázať.Akiste by bolo možné vzájomne porovnávať informatiku a dobročinnosť a spravidla by musel byť informatik označený viac ako materialista a dobrodinec viac ako idealista. Prinajmenšom sa javí dobrodinec na prvý pohľad viac sociálne prívetivý a vo väčšine prípadov vykazuje menší obchodný talent než vynálezca počítačov a programovania. V duchovnom svete však takéto rozlišovanie neplatí a je potrebné zamerať sa oveľa viac na vnútorné spôsoby, ktorými je realizovaná nejaká činnosť. Motívy, ktoré človek naozaj v sebe nesie, sa odzrkadľujú v skrytých vrstvách aury.

Zdola nahor vystupuje preto so zatemneniami v aure skorší život Billa Gatesa. Ten strávil vo veľmi prísnom katolíckom kláštore s mimoriadnym odlúčením. Kolegovia ho sprevádzali a na svetové tvorstvo bolo vtedy nábožensky pôsobené prostredníctvom modlitby a rituálnej disciplíny. Tieto okolnosti, ktoré sa z duchovnej sféry zrkadlia do tohto života, by mohli byť neutrálne.

Pozorovanie najmä v časoch korony výrazných tendencií k hromadným poriadkovým pravidlám, k nariadeniam karantény a diskusiám o povinnom očkovaní, aby jednotlivec, zbavený vlastnej zodpovednosti, neohrozoval ostatných, navodzuje, keď na seba necháme teraz na chvíľu pôsobiť túto situáciu, pocit niečoho podivného a zvláštneho, až by sme mohli uveriť, že sme sa nanovo podriadili režimu náboženských cirkevných pravidiel. Skutočne, myšlienky Billa Gatesa o očkovaní zrkadlia skrytú vnútornú kolektívnu silu, ktorú vysiela cirkev na svet na metamorfnej úrovni. Vnútorná karma a vonkajšie mocnosti cirkví, ktoré v súčasnosti realizujú neviditeľným spôsobom svoju skrytú politiku, utvárajú fascinujúce zrkadlenia, ktoré sa vo svete ohlasujú v grandióznom výraze. Vo veľkom Billovi Gatesovi sveta sa zrkadlia sily času v mimoriadnej miere, keďže je tu prítomná vnútorná príbuznosť prostredníctvom jeho skoršieho života.

Mnohé osoby ukazujú dnes prstom na Billa Gatesa a chcú takmer z radikalizmu štylizovať takzvané zlo do jednej osoby. Filantrop, ako sa nezriedka spomína, ničí svet, robí ľudí pomocou svojich peňazí prostredníctvom očkovania povoľnými a napokon celkom použiteľnými pre dokonalý digitálny systém. Kde ale skutočne tkvie to takzvané zlo? Tie osoby, ktoré sa ukazujú vo svete a majú v úmysle konať dobro, aj keď nie vždy bezpodmienečne primeraným spôsobom, nie sú skutočnou príčinou pre nešťastie materializmu. Vystupujú len v dôsledku oveľa hlbších a skutočne determinujúcich, zákerných motívov na prednú líniu svetového plánu.

Rudolf Steiner raz povedal, že tie najhoršie klamstvá vychádzajú z cirkvi, potom ďalšiu kategóriu klamstiev predstavujú novinári a napokon sú to politici, čo oznamujú národu veľké a podstatné súbory klamstiev.4) „Existuje určité odstupňovanie vo vzťahu ku klamstvu. Na prvom mieste prichádzajú cirkvi, na druhom potom prichádza tlač a na tretej potom prichádzajú politici. To je znázornené celkom objektívne a nie vplyvom emócie. Entuziazmus klamstva je vyvolávaný prostredníctvom vecí, ktoré možno získať len prostredníctvom výchovy v cirkvi (a jej podobných hierarchiách). Entuziazmus klamstiev v tlači je vyvolávaný prostredníctvom sociálnych vzťahov a v politike je klamstvo vlastne akýmsi, mohol by som povedať, presahovaním istého javu do civilného života, a týmto javom je to, čo je pri militarizme – a s týmto veru úzko súvisí politika – celkom samozrejmé: keď chceš zvíťaziť nad svojím protivníkom, musíš ho oklamať. Ale to je metóda, zatiaľ kým pri prvých dvoch typoch, pri tlači a pri zástupcoch viery, je to entuziazmus klamstva. Tieto veci tiež nie sú radikalizmus, keď si to tak predstavíme; je to jednoducho objektívna skutočnosť. To zlé spočíva v tom, že kvôli predsudkom ľudí veľká časť ľudí ešte neuznáva, že je vlastne nemožné, stáť v rámci viery a hovoriť pravdu.“ (Rudolf Steiner GA 338, str. 242 a nasl.) Ak niekto študuje auru človeka, ako je napríklad známy Bill Gates, nemôže pri určitej spoľahlivosti a jasnosti vnímania za žiadnych okolností dospieť k záveru, že táto osoba by chcela zničiť svet. Sily sa hýbu cez osobnú, takzvanú karmu, čo je individuálne založený potenciál človeka, smerom k rastúcemu entuziazmu konania a určovania. Z tohto dôvodu vykazuje aura akýsi druh vášnivosti. Na vonkajšej úrovni, keď pozorujeme konanie danej osoby, sa môžu skutočne mnohé motívy javiť ako veľmi otázne a nebolo by ani v súvislosti s Billom Gatesom úplne nesprávne tvrdiť, že práve korona-epidémia predstavuje už dlhšie plánované biologické vedenie vojny. Nie je to však Bill Gates, kto ho od začiatku motivuje, dobové dianie spočíva oveľa viac v zlyhaní všetkých náboženstiev a všetkých duchovných snáh. Politiku a mnohé známe osobnosti treba vidieť až na treťom mieste svetových javov. V mimoriadnej miere sú to hlboké a riadne zlomyseľné klamstvá, ktoré vymýšľajú ľudia v konšpiratívnych kruhoch, pri zlyhaní vlastného pocitu čestnosti vo forme psychopatického sadizmu, a napokon chcú stiahnuť ľudstvo z nedostatku zmyslu do priepasti. Koronakríza sa vzťahuje spätne na týchto veľmi zlých ľudí, ktorí beznádejne diskriminujúco, skryto a podvodne pôsobia na tretích, a bez toho aby vystúpili do popredia, vysielajú neuveriteľný ničivý potenciál. Z ezoterického hľadiska sú tieto osoby, hoci sú vo svete neznáme, oveľa silnejšie ako tie, ktoré sú známe. Chýbajúce ideály a vzťahové pomery, ktoré dnes charakterizujú mnohých ľudí a sú obzvlášť viditeľné u nábožensky ladených osôb, objavujú potom práve zbrane biologického vedenia vojny, lebo nechcú čeliť svojmu vlastnému utrpeniu a strhávajú tak nekonečne veľa ďalších ľudí so sebou do nevýslovnej hĺbky.

V aure Billa Gatesa sa nachádzajú stopy cirkvi a v náznakoch sa dá rozoznať istý druh prísnosti kláštorných pravidiel. To tragické ale je, ako už bolo povedané, že sa vo svete oveľa intenzívnejšie odohrávajú neviditeľné mocenské hry, zo strany osôb, ktoré sa verejne neukazujú a ktoré sa naučili zneužívaním, klamstvom a zlomyseľnými zradami riadiť iných ľudí. Títo ľudia sú navonok ako dobré jahniatka a tvária sa nezištne. Na čierne ovce pozerajú oči sveta. Tí zdanlivo bieli sa nevydávajú na front, ostávajú ticho a neviditeľne v úzadí, skrývajú svoje nízke motívy. V osobe Billa Gatesa nevidno bezpodmienečne veľmi silnú vlastnú silu, ktorá by bola schopná významného spirituálneho rozlišovania. Oveľa viac v ňom vidno mnohé obrazy času a preto by musela byť otázka o zle a jeho príčinách postavená úplne inak. Viditeľné je ľahšie rozpoznateľné ako neviditeľná štruktúra, ktorú ľudia skrývajú na celkom iných neviditeľných úrovniach.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Lekár Dr. med Buchwald sa vo svojej knihe “Impfen” (Očkovanie) veľmi kritickým spôsobom zaoberal hrozbami a rizikami očkovania.
2 Pri týchto pozorovaniach sa jedná o vyjadrenie názoru autora a nie o trvalú, platnú a záväznú skutočnosť.
3 Na minulý život a tým aj na karmu možno veriť, alebo aj neveriť. V každom prípade sa jedná o oblasť, ktorá sa nedá definovať pomocou fyzických skutočností a bežným spôsobom vedecky preukázať.
4 „Existuje určité odstupňovanie vo vzťahu ku klamstvu. Na prvom mieste prichádzajú cirkvi, na druhom potom prichádza tlač a na tretej potom prichádzajú politici. To je znázornené celkom objektívne a nie vplyvom emócie. Entuziazmus klamstva je vyvolávaný prostredníctvom vecí, ktoré možno získať len prostredníctvom výchovy v cirkvi (a jej podobných hierarchiách). Entuziazmus klamstiev v tlači je vyvolávaný prostredníctvom sociálnych vzťahov a v politike je klamstvo vlastne akýmsi, mohol by som povedať, presahovaním istého javu do civilného života, a týmto javom je to, čo je pri militarizme – a s týmto veru úzko súvisí politika – celkom samozrejmé: keď chceš zvíťaziť nad svojím protivníkom, musíš ho oklamať. Ale to je metóda, zatiaľ kým pri prvých dvoch typoch, pri tlači a pri zástupcoch viery, je to entuziazmus klamstva. Tieto veci tiež nie sú radikalizmus, keď si to tak predstavíme; je to jednoducho objektívna skutočnosť. To zlé spočíva v tom, že kvôli predsudkom ľudí veľká časť ľudí ešte neuznáva, že je vlastne nemožné, stáť v rámci viery a hovoriť pravdu.“ (Rudolf Steiner GA 338, str. 242 a nasl.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *