Posilnenie nervového systému prostredníctvom cieleného nasadenia sily

Na príklade májúrásana – páv

Článok Heinza Grilla::

Pôvabná pozícia páva, ktorá sa rozpína buď viac v horizontálnej línii ponad zem alebo s nohami nahor do vertikály, vyžaduje bodovo sústredené a dobre zosúladené nasadenie sily v tele.

Elegantne ako páv vyzdvihne svoj z peria utkaný chvost, pohybujú sa nohy do vertikálneho prúdenia orientovaného k nebu. Pozícia vyžaduje v konečnej fáze rovnováhu, avšak kaudálne (od hlavy nadol) centrovanie sa v chrbtici prináša ľahkosť a pozdvihnutie sa z pocitu zemskej tiaže.

Pre jemné ženské pohlavie je väčšinou mimoriadne ťažké zvládnuť silné zaťaženie v rukách. Muži s atletickými predpokladmi naopak zvládnu túto jogovú pozíciu celkom šikovne a hravo. Keď však jemnejšie založené praktikantky jogy vedú nohy nahor v elegantnom skoku, až kým sa tieto vztýčia v smere dohora vertikálne ponad panvu, odľahčí sa náročné nasadenie sily v ramenách a v ramennom pletenci a pozícia sa centruje v chrbtici, až pri krížovej kosti a kostrči.

Ak by vyučujúci jogový učiteľ, ktorý učí svojich žiakov túto pozíciu, dookola len opakoval z učebníc známu formuláciu o tom, že toto cvičenie pôsobí posilňujúco na trávenie a preto ho treba veľa praktizovať, nevyznela by táto jeho výpoveď veľmi múdro a v súvislostiach.1) V mnohých učebniciach nájdeme pozíciu páva ako dobré cvičenie pre tráviaci systém, keďže pomocou lakťov vytvára tlak na orgány uložené v strednej a prípadne aj v spodnej brušnej dutine. Menej sa v dnešnej dobe spomína pôsobenie špecifického smeru pohybu prány, inak nazývaného aj „prúdenie éteru“ a preto vznikajú jednostranné definície, ktoré nie sú primerané celkovému zdravotnému, estetickému a duševnému rozsahu cvičenia. Tieto slová sú len zopakované, imitované, tradované, bez skutočného vypracovania a pochopenia. Jogové cvičenia sú vo svojich účinkoch na zdravie často definované podľa materialistických schém a pritom sa prehliada, aké súvislosti, nároky, rozdelenia napätia a predpoklady vedomia musia existovať, aby sa docielila ich skutočná efektívnosť a liečivá schopnosť. Tak ako sa ľahkovážne hovorí, že horolezectvo na skalách je nebezpečné a prechádzka po chodníku je bez rizík, v rovnakom zmysle sa dnes formujú predstavy o jogových cvičeniach a definuje sa ich zdravotná hodnota. Joga sa považuje za zdravú a každá pozícia má vraj zdravotné pôsobenie, ako napríklad pozícia páva ovplyvňuje veľmi dobre trávenie. Skutočnosť, že práve táto pozícia primárne ovplyvňuje nervový systém a až následne sekundárne vplýva na tráviaci systém, je ale vypracovaná menej. Táto špecifická otázka, prečo pôsobí pozícia páva posilňujúco na nervový systém, je však veľmi zaujímavá a napínavá. Ak ju začneme sledovať s presnejšou pozornosťou, objavíme najrozličnejšie skryté pohyby, vykonávané s dobrou aktivitou. Tak ako lezenie po skalách nemusí znamenať veľké riziko a kráčanie po chodníku môže byť za určitých okolností, ak ho napríklad pozorujeme z inej stránky, napríklad podľa úrovne znečistenia ovzdušia, oveľa viac nebezpečné, môže pozícia páva, hoci vlastne pôsobí na trávenie, ponad to rozvinúť svoju primárnu silu účinku v nervovom systéme.

Pozícia páva – májúrásana podporuje cielené zozbieranie sily v takzvanej múládhára čakre,2)múládhára čakre: Je to takzvané koreňové centrum a podľa tantrickej náuky sa mu priraďuje element zeme. V tomto centre sa nachádza takzvaná kundalíni šakti, ktorá sa v joge označuje ako hadia sila. Ide tu o neviditeľné centrum, ktoré možno vnímať pomocou skúsenosti a vidieť pomocou jasnozrivosti. v najspodnejšom energetickom centre, ktoré sa nachádza v oblasti krížovej kosti a kostrče. Toto centrum sa radí k jemnohmotného telu človeka a nie je vnímateľné zmyslovými očami. Obzvlášť ho môžu praktikanti zažívať vo vzpriamenej pozícií páva. Chrbtica takpovediac „tečie“, začínajúc z cervikálneho regiónu cez torakálnu a lumbálnu zónu nadol ku krížovej kosti a ku kostrči, ktoré sa však v tejto pozícií stanú jej mimoriadne významným  najvyšším bodom. Keď v konečnej fáze vzpriamenia napína cvičiaci nohy vertikálne v smere k nebu, zažíva tento zostupujúci, resp. smerom ku krížovej kosti a kostrči stúpajúci a zbierajúci sa pohyb významným spôsobom. Takmer bodovo sa centruje celková aktivita v tomto najspodnejšom centre chrbtice.

Pokiaľ niekto disponuje menšou silou v rukách, je zaujatie pozície možné tiež pomocou elegantného vyšvihnutia nôh. Cvičiaci oprie bradu o zem a vyšvihne najprv hore ľavú nohu a potom do zdvihu pripojí aj druhú nohu. Starostlivo dbajúc o rovnováhu vedie dynamiku pozdĺž chrbtice do najspodnejších úsekov panvy a pokračuje v krehkom pohybe, akoby ťahajúc sa k nebu, v smere do nôh. Do zažívania sa dostáva bodové zozbieranie sily v regióne krížovej kosti a kostrče.

Cvičiaci na chvíľu zažíva vzťah bodového nasadenia sily a úplnej ľahkosti v tele. Toto zažívanie by mal priviesť vedome do skúsenosti. Je to vysoko aktívne činné bytie s centrovaným nasadením, pri súčasnom oslobodení sa od telesnej ťažoby. Mohli by sme to vyjadriť aj slovami, že cvičiaci je aktívny s telom a súčasne ostáva na moment od tela slobodný. Aktívne bytie v slobode sa prejaví v konečnej fáze cvičenia. Presné bodové centrovanie pôsobí mimoriadne posilňujúco na takzvané sily životného (zemského) éteru.3) Sila životného éteru: Podľa antropozofie rozlišujeme štyri formy éterických síl. Sú to životné sily obsahujúce špecifické smery pohybu. Tvorí ich tepelný éter, svetelný éter, chemický éter a napokon životný éter. Podľa elementov možno životný éter najlepšie väčšinou priradiť zemi a prvej čakre, chemický éter druhému centru, svetelný éter tretiemu centru a tepelný éter štvrtému. Tieto priradenia sú však len akési orientačné údaje, ktoré sa nemusia úplne a monisticky zhodovať. Ak prirovnávame éterické sily k takzvaným vayus, teda k energiám tela, možno povedať, že v najspodnejšom centre je lokalizovaná predovšetkým sila prány. Cvičiaci sa po vykonaní necíti unavený, ale ako oživený elixírom mladíckych síl. Čím viac sú sily životného éteru obohatené a oživené prostredníctvom cieleného bodového nasadenia sily, tým viac sa oslobodzuje cvičiaci od ťaživých emócií svojich starostí a od intelektualistického nepokoja, ktorý mu uberá sily. Je aktívny a súčasne oslobodený zo svojej vonkajšej fyzickej a psychickej formy. Posilnenie nervového systému vzniká, keď je dôrazne oslovené 1. centrum, ktoré obsahuje životný éter. Jogový učiteľ, ktorý túto pozíciu vyučuje, by mal preto poukázať na starostlivý výkon nasadenia sily. V tomto cvičení sa bezprostredne stretáva ľahkosť a priame napätie. Rozhodne vykonané a dobre pripravené konanie je dôležité. Prostredníctvom cieleného skoku nahor a nôh vedených v smere k nebu vzniká v chrbtici pohyb, ktorý práve pre svoje opačné nasmerovanie umožňuje zozbieranie sily v najspodnejšej zóne panvy. Nasadenie sily, elegancia a uvoľnenosť sú požiadavky, ktorými sa zaoberá cvičiaci pri cvičení zdvihnutej pozície páva. Výsledok tejto aktivity vedie k obohateniu síl životného éteru, ktoré zasa odľahčia a posilnia celkový nervový systém.

Páv vykonaný elegantným skokom


Pre uľahčenie a potrebu menšej sily v pleciach možno páva vykonať skokom. Skok začína elegantným vyšvihnutím jednej nohy a bezprostredným pritiahnutím druhej nohy.


Zdvihnutý páv získava v konečnej pozícii beztiažový stav. Sám zo seba sa vyzdvihuje smerom k nebu ako páví chvost.

Páv vykonaný cieleným zapojením sily


Vykonanie páva bez švihu vyžaduje relatívne cielené nasadenie sily. Telo musí byť nasmerované hlavou dopredu pre získanie rovnováhy. Pre vyzdvihnutie obidvoch nôh súčasne nahor musí praktikant svoj chrbát centrovať intenzívnym spôsobom od oblasti krku až dole k bedrám.


V konečnej pozícií vzpriamenia plynie dynamika z najspodnejšieho chrbta do nôh a zmenšuje vplyv zemskej tiaže.

Pohyby páva s variáciami

Na YouTube kanáli YogaArte je možné vidieť páva v cykle, ako aj v ľahších variáciách.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 V mnohých učebniciach nájdeme pozíciu páva ako dobré cvičenie pre tráviaci systém, keďže pomocou lakťov vytvára tlak na orgány uložené v strednej a prípadne aj v spodnej brušnej dutine. Menej sa v dnešnej dobe spomína pôsobenie špecifického smeru pohybu prány, inak nazývaného aj „prúdenie éteru“ a preto vznikajú jednostranné definície, ktoré nie sú primerané celkovému zdravotnému, estetickému a duševnému rozsahu cvičenia.
2 múládhára čakre: Je to takzvané koreňové centrum a podľa tantrickej náuky sa mu priraďuje element zeme. V tomto centre sa nachádza takzvaná kundalíni šakti, ktorá sa v joge označuje ako hadia sila. Ide tu o neviditeľné centrum, ktoré možno vnímať pomocou skúsenosti a vidieť pomocou jasnozrivosti.
3 Sila životného éteru: Podľa antropozofie rozlišujeme štyri formy éterických síl. Sú to životné sily obsahujúce špecifické smery pohybu. Tvorí ich tepelný éter, svetelný éter, chemický éter a napokon životný éter. Podľa elementov možno životný éter najlepšie väčšinou priradiť zemi a prvej čakre, chemický éter druhému centru, svetelný éter tretiemu centru a tepelný éter štvrtému. Tieto priradenia sú však len akési orientačné údaje, ktoré sa nemusia úplne a monisticky zhodovať. Ak prirovnávame éterické sily k takzvaným vayus, teda k energiám tela, možno povedať, že v najspodnejšom centre je lokalizovaná predovšetkým sila prány.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *