Výhľad pre rok 2022 – 5. časť

Originál článku bol zverejnený dňa 2. januára 2022

Hospodársky úpadok a nové ideály kvality

Voľne podľa prednášky zo dňa 31.12.2021, Arco

Ekonomické otázky paradoxne človeka zaujímajú spravidla oveľa viac než otázky zdravotné, ktoré sa bezprostredne dotýkajú jeho telesného blaha. Najmenej však moderná myseľ baží po takzvanom esencializme, po duchu, ktorý predstavuje pretrvávajúcu skutočnosť. V časoch núdze sa do popredia ako prílivová vlna, ktorá má silu všetko pohltiť, derie existencializmus so všetkými jeho pudmi prežitia. Zaoberanie sa ekonomickými záležitosťami je pre budúcnosť celkom svojské, lebo ekonomika je skôr len bezvýznamný dejiskom a preto sa o túto oblasť duchovný svet až tak veľmi nezaujíma. Ak sa chceme anjela spýtať, ako sa stavia k ekonomike, alebo spoznať jeho spôsob vnímania tejto oblasti, s istotou nedostaneme žiadnu svetskú odpoveď. To, či stelesnený svet kalkuluje správne alebo nesprávne, leží mimo kompetencie všetkých duchovných mocností, ktoré dávajú človeku ochranu a orientáciu.

Keď študujeme korona obdobie, bude pre hlbšie založeného pozorovateľa veľmi zjavné, že hospodárske otázky v ňom zohrávajú mimoriadne veľkú úlohu. Jednotlivec môže dokonca zistiť, že epidémia korony je veľmi dobrý prostriedok na to, aby sa odviedla pozornosť od hospodárskych konfliktov a nedostatkov administratívy, ako aj od mnohých nezmyslov, ktoré so sebou nepochybne prináša materializmus. Dnes je dopredu naplánované, že keď už viac nebude dobre fungovať otázka korony, predloží sa ďalší koncept. Zatiaľ si však niektoré osobnosti z politiky nie sú isté, ako a ktorý koncept predložia ľudstvu. Existuje koncept A, koncept B a niekoľko ďalších kríz v oblasti zásobovania pohonnými hmotami. Celkovo je veľmi dobre vopred vykalkulovaný všeobecný nedostatok energie, ktorý možno kedykoľvek vyvolať. Tiež prebieha príprava ďalšieho vírusu, ktorá sa však počas plánovania nedá dostatočne hodnoverne preukázať. Veľmi jasne sú tiež naplánované provokácie, ktoré vyvolávajú vojny, a už vlastne aj prebieha interná občianska vojna medzi dvomi stranami.

Existuje napríklad koncept, že by sa občanom poskytoval základný príjem. Ako je ľudstvu sľubované, tento základný príjem by bol nepodmieneným základným príjmom. No nebude to nepodmienený základný príjem. Naopak, v súčasnosti sa vypracováva koncept podmieneného základného príjmu. Len ten, kto dodržiava zákony a daruje vrchnosti svoju poslušnosť, dostane zodpovedajúcu podpornú dávku. Ostatní, ktorí sa postavia na odpor a nebudú plniť podmienky, budú z tohto základného príjmu vylúčení. Čínsky model bodových systémov, ktorý odmeňuje štátnych občanov za poslušnosť alebo ich naopak trestá, však z dôvodu rozdielov v mentalite medzi východom a západom nebude fungovať a každý pokus o jeho etablovanie vyvolá ďalšie zlo a pomery podobné občianskej vojne.

Modely, ktoré sú diskutované za hranicami demokratických princípov, sú nanajvýš utopické a sú ako účet, ktorý nechce byť otvorený a ktorý sa po správnosti ani neotvorí. V skutočnosti nie občania, ale štát je pod tlakom. V každom prípade je epidémia korony akýmsi spôsobom ospravedlnenia za hospodársky konflikt, prípade všeobecne za nemožnosť samostatného postavenia v ekonomike. Napätie medzi chudobnými a bohatými sa stalo mimoriadne veľkým a je ako lano, ktoré je natiahnuté až na pretrhnutie. Taktikou súčasnej zlyhávajúcej politiky je však zväčšovanie polarít, čo zdá sa, spôsobuje radosť človeku, ktorý má dostatočne psychopatické sklony.

Z politického hľadiska sa naozaj plánuje dvojtriedna spoločnosť a nie je v žiadnom prípade produktom náhody. Tí, ktorí radia vláde, a tí, ktorí sú aktívni pri výkone rozhodnutí, vedia veľmi dobre, že napätie medzi dvomi veľkými stranami im v súčasnosti prináša výhodu. Z toho dôvodu by sme si mali dať pevné predsavzatie a povedať si: „Nenechám sa vohnať do polarity medzi zaočkovanými a nezaočkovanými, medzi vernými a nevernými, atď., ale vnímam situáciu podľa možností a kreatívne a chcem vedieť komunikovať s každým človekom, či patrí k tej, či onej strane.“ Toto nastavenie nevylučuje, aby sa ľudia dali dohromady, plánovali a zobrali do svojich rúk projekt alternatívneho a nového spoločenského usporiadania, nakoľko sa nemusia uzatvárať pred komunikáciou.

Za zmienku stojí to, do akej miery samého seba postavíme do menejcennej alebo bezmocnej pozície, kvôli nesprávnym úsudkom, nekvalitnej rebélií, skutočnej viere vo fanatické konšpiračné teórie a jednostranné hodnotenia, ktoré vznikajú zo stavov vlastného osobného zranenia. Každé nesprávne hodnotenie oddeľuje človeka a jeho okolie od vyššieho myšlienkového duchovného sveta.

Duchovný svet v žiadnom prípade nechce, aby emocionálnym alebo nekontrolovateľným spôsobom vzplanuli hodnotenia. Keď sa niekto spirituálne rozvíja, potom by so svojím úsudkom nemal v žiadnom prípade zaobchádzať priveľmi veľkoryso, nekontrolovane a povrchne. Väčšina osôb, ktoré študovali na tejto škole, sa kvôli vlastnej nekvalitnej tvorbe úsudku odklonili z cesty. Povrchná, prípadne zo zraniteľnosti vykonávaná tvorba úsudku vytvára každopádne spätnú väzbu na vlastné závislosti, ktoré by síce mohli byť prostredníctvom školenia zvládnuté, no prerastú do kalamity, ktorá človeka napokon vskutku pohltí ako vír. Tvorba úsudku by bola zdravým Saturnom1) 1)Každá planéta reprezentuje určité schopnosti duše, ktoré podporujú jednotlivca na jeho rozvojovej ceste. Venuša napríklad otvára aktívnu, širokú schopnosť rozvíjania vzťahov v človeku a keby bola rozvinutá, dodala by mu odvahu v rámci osudového a dramatického diania, v ktorom sa ľudstvo nachádza.

Záležitosť očkovania a všeobecná obsedantná neuróza spoločnosti

Pri všeobecnom odhliadnutí od tejto dvojtriednej spoločnosti sa stane veľmi zreteľným to, že očkovanie predstavuje veľkú výzvu, keďže značne oslabuje psychiku aj telo. Človek by sa mohol spýtať, prečo potom pretrváva taký masívny nátlak na očkovanie, ktorý sa bezpodmienečne široko ďalej presadzuje? Túto otázku si človek ako bežný občan musí položiť. Korona je ochorením dýchacích ciest, ktoré sa len ťažko zdoláva očkovaním. Vo všeobecnosti je podľa duchovného náhľadu pre uzdravenie tohto ochorenia nevyhnutné, aby sa vedomie posilnilo a prevzalo riadenie tela. Z ezoterického pohľadu je to 5. centrum, ktoré po novom začiatku a odpútaní rozvíja predstavové obrazy a postupuje k slobodnému, logickému a empatickému, svetlejšiemu a veľkorysejšiemu mysleniu. To by sa malo v súčasnom dianí rozvíjať, no keďže k tomu dochádza len zriedka, existuje mnoho infekcií dýchacích ciest.

Nátlak na očkovanie nastupuje do určitej miery kompenzačne zo strany psychiky ako obsedantná neuróza. Každé ochorenie má určitý typ signatúry a dá sa priradiť k orgánom. Korona je fyziologickým pľúcnym ochorením, ktoré je celkom obzvlášť podporované sugesciami a strachmi. Tým, že jednotlivec psychicky podľahne vplyvom doby, do istej miery stráca svoje logické myslenie a úsudok. Tlak, ktorý sa rozvíja práve prostredníctvom pľúc, získava regulárnu prevahu a v spoločnosti nadobúda kolektívny rozmer. Pľúca sú tým orgánom, ktorý sa vyvinie pri narodení a ktorý dychom spojí človeka s pozemským bytím. Teraz sa ale ľudská existencia prostredníctvom epidémie korony a všetkých prítomných strachov dostáva do lability a jednotlivec nemôže konať inak, než rozvinúť určitý druh nátlakovej situácie vo svojich pľúcach, vo svojom prirodzene danom dychu a v tomto stave by chcel prechádzať životom s rozličnými, strachom zaťaženými nátlakmi. Obsedantná neuróza je v skutočnosti skryté pľúcne ochorenie. Človek sa fixuje na to fyzické, vyslovene sa zopne vo vlastnom existencializme. Jeho dych je fyziologicky neslobodný, so stovkami obsadzujúcich strachov a tým sám proti sebe a proti tretím vyvíja nátlaky.

Z týchto nátlakov horlivý rozum vytvára vyslovene reťazec pravidiel a stresujúcich zaťažení a týmto spôsobom do určitej miery kompenzuje svoje stratené vnímanie a svoje pominuté myslenie. Ľudstvo ešte nezažilo toľko nátlaku, ako je tomu dnes. Dych ostáva poviazaný, namiesto toho, aby o niečo viac obsiahol kozmický, jemný a kvalitatívne vysoko hodnotný, pekný a oživujúci a slobodne dostupný vzdušný element. Týmto dychom sa myslenie viaže na telo a vytvára tak napokon ďalšiu úzkosť, takže človek už viac takmer nedokáže uvoľniť svoju hrudnú oblasť, ako by to prirodzene urobil v zdravom ohľade. Atmosféricky žijeme v dusení a mali by sme opäť rozvinúť teplo a skutočne pravdivé perspektívy. Pľúca by sa mohli znovu uzdraviť prostredníctvom rozvoja srdca, srdcového centra a prostredníctvom rozvoja 5. centra.

Keď pozorujeme dianie spojené s očkovaním, spôsobuje to skutočnú ranu pre obehový systém s traumatizujúcim charakterom. Podľa toho, ako ju človek prekonáva, reaguje prudkými následnými účinkami alebo sa, do určitej miery zdravý, dostane z toho von. Rana v obehovom systéme zostáva z traumatizujúceho hľadiska v spomienke telesnej informácie. Možnosť znovu prekonať túto traumu znamená celkom prirodzene to, že budú vybudované sily vedomia a z tohto nadradeného výkonu telo zažije určitý druh nového základu, prepracovania a organizácie. Očkovanie môže byť prekonané školením k novým perspektívam.

S očkovaním je zásadne spojený karmický aspekt. Keď si človek predstaví, že by niekto dostal prudký zásah do hlavy, tak by na určitý čas viac nebol príčetný. Koľko času potrebuje tento človek, kým sa opäť normálne začlení do života, kým bude môcť opäť pokrokovo a aktívne myslieť? Potrebuje určitý čas, ale jeho ďalšie perspektívy nie sú nemožné. S prihliadnutím na to, že ľudia boli kedysi ešte o trochu tvrdší ako tí dnešní, možno pozorovať, že zraniteľnosť a traumatizácia sa dnes už nedajú tak ľahko prekonať z vlastnej sily. Pavol bol napríklad ukameňovaný, prežil a po týždni začal opäť kázať. Predstavme si archetypálnu silu, ktorú ľudia vlastnili. Dnes už táto sila predkov viac nie je predstaviteľná a tiež viac nie je daná. Človek sa trápi pod zásahmi opatrení a stráca sa v nekonečnom sebaobetovaní.

V každom prípade vedú očkovanie a zastrašujúce správy počas celého obdobia korony s rozličnými klamstvami, podvodnými presvedčujúcimi maniermi a so zámermi pozbavenia svojprávnosti k tomu, aby človek odhodil svoj dovtedajší potenciál a prijal status nepríčetnosti. Pripadá mu ťažké slobodne sa pohybovať, slobodne vstúpiť do budúcnosti, do ďalšieho rozvoja, pretože náležite prežíva osudovú karmickú spätnú odstredivú silu. Človek si nesmie myslieť, že politika nezaznamenáva ťaživú situáciu a že nie je v obraze, koľko psychických ochorení a následných účinkov vo fyzickom strádaní sa rozvinulo. Politika a štátne vedenie majú veľmi dobré monitorovanie a dobré znalosti. Preto je tak ťažko pochopiteľné, že spoločnosť tieto ťaživé stavy nepociťuje ako závažné a kruté. Pľúcne ochorenie so všetkými nátlakmi postupuje nemilosrdne ďalej.

Keď človek počúva svoje vnútro a vciťuje sa do svojich blížnych, tak spozoruje, že si jednotlivec priam želá, aby sa uskutočnili rozpady hospodárskych a spoločenských systémov. Jednotlivec skutočne vôbec nechce, aby sa systém zachránil. Keď sa započúva hlboko do duše, s určitosťou spozoruje, že by bolo určitým druhom oslobodzujúceho cítenia, keby sa mnohé rozpadlo. Človek nechce zachraňovať prežitie, on v skutočnosti radšej chce, keď sa to tak vyjadrí, objaviť v ľudstve silu Šivu, ktorá prináša premenu, ktorá vedie k rozpadu a novej možnej výstavbe. Zásobovacie reťazce už v prichádzajúcom roku nebudú viac zaručené a tí, ktorí hromadia benzín alebo majetok, jednako nemôžu uniknúť obsedantnej neuróze.

V hospodárskom systéme sa chce zrodiť kvalita

Duchovný svet je v hlbšom a väčšom očakávaní a chcel by človeku odovzdať novú dimenziu. Je do určitej miery ako Slnko, ktoré stojí za reťazou hôr a čaká na svoje zore. Keď sa rúca hospodársky systém, lúči sa minulý deň a nasleduje fáza noci a potom nastáva nový deň. Hospodársky systém má veľmi dynamický význam, keď ho dokážeme myslieť ako nové zore. Konkurenčné boje aj dnes ešte prebiehajú od jednej firmy k druhej a mocensky od jedného k druhému, prostredníctvom peňazí. Konkurenciu, márne sebapresadzovanie a túžbu po moci si človek zo svojej duše v skutočnosti nepraje. Anjeli sa odvrátia od takých ľudí, ktorí zhromažďujú a kvôli bezpečnosti rozdávajú bankovky. Peniaze a moc sú dvaja bratia, ktorí stoja jeden pri druhom. Keď sa duchovného sveta spytujeme na jeho silu tvorstva a podľa nej ešte raz presnejšie študujeme človeka, čo by chcel dosiahnuť, získať, vnímať, zažiť a ako by chcel myslieť v zmysle bratstva v hospodárskom systéme budúcnosti, zozbierame celkom prekvapivé odpovede. Drobné trblietanie už ožíva na pásme hôr, ktoré oddeľujú Slnko od vychádzania.

Môžeme povedať, že v budúcej ekonomike už nebude zohrávať rolu kvantita, ale musí sa zvýšiť kvalita. Ekonomika sa má riadiť podľa toho, že prednosť dostanú kvalita a pocit hrdosti na produkt alebo ponuku a človek bude prostredníctvom toho hodnotného pozdvihnutý a získa pekný úspech.

Pred niekoľkými rokmi som v jednom porovnaní povedal, že sa nemáme vyrušovať tým, keď veľa ľudí navštevuje takpovediac pohodové jogové kurzy a len zopár ľudí hľadá ozajstné zaoberanie sa jogou. Táto tendencia je teraz zjavná všade. Keby bol niekto šikovný obchodník, vyvinul by jogu proti vypadávaniu vlasov, všetko by to zaobalil do príjemnej scény pohody a prilákal by mnohých návštevníkov. Aký zisk by mal? Kvantita v tomto ohľade nepredstavuje pre dušu hodnotu, ale naopak, vo vnútri človeka stúpa na hodnote kvalita.

Pre ekonomiku budúcnosti získava veľmi tichými ťahmi prevahu kvalita, lebo ten, kto sa priaznivo nasmeruje ku kvalite – v kvalite povolania, v ľudskom alebo pedagogickom smere – alebo kto v terapeutických otázkach rozvinie skutočne široký horizont a kvalitatívne sa posúva ďalej, bude vo všeobecnosti ekonomicky požehnaný. Bude k nemu pritekať to, čo potrebuje pre svoju kvalitu života a svoje stúpajúce, narastajúce prežívanie. Čo však nepotrebuje, to od neho odpadne a on zažije prirodzené oslobodenie. Energetická hladina, ak ju vzťahujeme na človeka, narastie prostredníctvom tohto náhľadu do nových možností ekonomiky, lebo získa to podstatné v zmysle telesného a duševného rastu a stratí všetko to, čo mu prináležalo len ako balast. Kvantita je menej podstatná ako kvalita, ktorá môže medzi ľuďmi povstať v duševnom a duchovnom zmysle skutočne ušľachtilého rozvoja. V tomto zmysle môžeme povedať, že človek bude bohatším a živším a môže byť vzkriesený v odvážnej vízií. To, čo sa dnes javí vo svete ako pochmúrne, sa smie celkom rozpadnúť, keď nastúpi najbližšia dimenzia v zmysle myšlienky vzkriesenia.

Keď nastúpi otázka kvality, človek vlastne na ekonomiku viac nedbá. Musí ju zohľadniť ako vedľajšiu otázku, ale nemusí si robiť žiadne starosti o existenciu. V duši vie, že kvalita, ktorú by chcel ponúknuť pre svojich blízkych, predstavuje veľmi hodnotnú úroveň a preto je žiadaná. Je ale nutné, aby sa dostatočne rozvíjala pracovná odbornosť a citlivosť človeka. Kto dokáže pretvoriť dobrú myšlienku k ideálu, ako to už bolo úvodom povedané v prvej prednáške, sa nemôže stať nezamestnaným a uvádza do života výnimočnú kvalitu. Ekonomika a ľudské dávanie zmyslu dospievajú prostredníctvom srdca človeka do jednoty.

Pojem cirkulárneho hospodárstva, v ktorom sa jednotlivý podnik nachádza vo veľkom cykle s celkom, je pre budúcnosť iste veľmi významným. Podnik nesmie byť nikdy myslený izolovaným spôsobom, lebo by podľahol nebezpečenstvu, že sa bude izolovať vo svojich ziskových ambíciách alebo ostane jednostranným. Ideálny podnik je vždy spojený s perspektívou pre celé svetové hospodárstvo, až smerom k tretím krajinám. Táto vízia je dnes veľmi blízka mnohým ekonomickým poradcom.

Otázka kvality, ktorá existuje pred kvantitou musí byť myslená v súvislosti s ľudským duševno-duchovným zrením. Produkt potrebuje osobný charakter a to, čo človek predáva navonok, musí vedieť odporučiť aj sám pre seba vo svojom najhlbšom vnútri v zmysle ideálu. Odvážim sa povedať, že duševné cvičenie, ktoré vyučujem navonok, nesiem mojou vlastnou celkovou autoritou a autenticitou v sebe ako kvalitu. Pekár nie je len predavačom, ale je alchymistom, ktorý umožní obiliu stať sa chlebom a táto kvalita sa opäť stáva produktom samotným. Podnikanie sa stane pre toho, kto by chcel ponúkať obsažnú kvalitu a kto nadobudol dostatočnú odbornosť, prirodzeným úspechom. Ostane energeticky stabilným, stratí svoju nadváhu a dosiahne svoju zdravú pohybovú dynamiku.

Duchovný svet bude na tento druh podnikania, keď sa zrodí aspoň len s malými slnečnými lúčmi, odpovedať s veľkým záujmom. Kto túto myšlienku povedie ďalej a pozdvihne ju k ideálu, vytvorí prostredníctvom svojich konaní rovnováhu v celkovej svetovej situácií a dokonca obohatí tretí svet.

Ďalšie pojednania k tejto téme budú podrobnejšie rozpracované v dohľadnom čase.

Anmerkungen

Anmerkungen
1 Každá planéta reprezentuje určité schopnosti duše, ktoré podporujú jednotlivca na jeho rozvojovej ceste. Venuša napríklad otvára aktívnu, širokú schopnosť rozvíjania vzťahov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *